Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru

Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru môže dať služobný úrad aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená služobnému úradu alebo štátnemu zamestnancovi spôsobom podľa § 32 zákona o štátnej službe. Nedodržanie písomnej formy alebo riadneho spôsobu doručenia zákon sankcionuje neplatnosťou výpovede.

V zmysle § 71 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) je možné štátnozamestnanecký pomer skončiť:

a) dohodou o skončení štátnozamestnaneckého pomeru,

b) výpoveďou,

c) okamžitým skončením,

d) skončením v skúšobnej dobe.

Štátnozamestnanecký pomer sa skončí aj na základe zákona. Ďalej zaniká aj smrťou štátneho zamestnanca alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení štátneho zamestnanca za mŕtveho.

Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru môže dať služobný úrad aj zamestnanec.

Výpoveď musí byť písomná a doručená služobnému úradu alebo štátnemu zamestnancovi spôsobom podľa § 32 zákona. Nedodržanie písomnej formy alebo riadneho spôsobu doručenia zákon sankcionuje neplatnosťou výpovede.

Znenie komentáru k vzoru žiadosti dlžníka o odklad dražby obydlia je krátené, jeho celé znenie spolu so vzorom v editovateľnom formáte nájdete v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní:

Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Mgr. Zdenko Podhradský

Dátum publikácie

  • 4. 7. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené