Výkup odpadov z obalov a neobalových výrobkov a podmienky výkonu tohto výkupu

Pri príprave zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a sa zvažovalo, či nezakázať výkup odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. K zákazu napokon nedošlo a výkup odpadov je podľa zákona o odpadoch naďalej legálnou podnikateľskou činnosťou. Do zákona však boli doplnené viaceré ustanovenia, ktoré upravujú špecifiká výkupu odpadov v porovnaní s bežným zberom odpadov.

Pri príprave zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o odpadoch“) sa zvažovalo, či nezakázať výkup odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. K zákazu napokon nedošlo a výkup odpadov je podľa zákona o odpadoch naďalej legálnou podnikateľskou činnosťou. Do zákona však boli doplnené viaceré ustanovenia, ktoré upravujú špecifiká výkupu odpadov v porovnaní s bežným zberom odpadov. Najčastejšie sa v tejto súvislosti hovorí o výkupe kovov, ale v praxi dochádza aj k výkupom iných odpadov, najmä papiera a plastov. Ide najmä o výkup odpadov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, teda o výkup od fyzických osôb. A práve v tejto oblasti výkupu odpadov od fyzických osôb sa v praxi vyskytujú nejasnosti týkajúce sa podmienok, ktoré zákon vyžaduje od výkupcu odpadov z obalov a neobalových výrobkov.

V stanoviskách obcí a okresných úradov sa možno stretnúť s požiadavkami, ktoré nemajú opodstatnenie v zákone o odpadoch, najmä s požiadavkou, aby výkupcovia odpadov povinne uzatvárali zmluvy s OZV.

Zákon o odpadoch po prvý raz zadefinoval výkup odpadov ako špecifickú formu zberu odpadov:

§ 3 ods. 5 a 6

(5) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

(6) Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.

Výkup odpadu je teda vymedzený ako osobitná forma zberu odpadu, pri ktorej výkupca (nie iná osoba) poskytuje za odpad protihodnotu. Takouto protihodnotou môžu byť nielen peniaze, ale aj čokoľvek iné, napr. za donesený odpadový papier poskytne výkupca balenie toaletného papiera.

Režim zberu a výkupu odpadu je upravený v § 16 zákona o odpadoch, ktorý aj vo svojom nadpise rozlišuje zber odpadov a výkup odpadov.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Výkup odpadov z obalov a neobalových výrobkov a podmienky výkonu tohto výkupu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • JUDr. Božena Gašparíková, CSc.

Dátum publikácie

  • 12. 12. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené