Vyberáme z programu 21. schôdze NR SR (10. 10. 2017 - )

Poslancov NR SR čaká prerokovať ekonomický balík zákonov súvisiaci s budúcoročným štátnym rozpočtom, a taktiež právne normy vetované prezidentom Andrejom Kiskom. Vláda predložila národnej rade na prerokovanie v prvom čítaní 9 návrhov zákonov, poslanci 24 návrhov zákonov. V druhom čítaní je 26 vládnych návrhov zákonov, a to najmä zákony z finančnej oblasti, ktoré súvisia s budúcoročným štátnym rozpočtom.

 

Návrhy zákonov schválených v treťom čítaní:
schválené návrhy noviel zákonov, ktorými sa menia a dopĺňajú zákony č.:schválené návrhy nových zákonov
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o obetiach trestných činov
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  
431/2002 Z. z. o účtovníctve  
289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice  
563/2009 Z. z. o správe daní  
106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov  
98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja  
492/2009 Z. z. o platobných službách  
186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 
199/2004 Z. z. Colný zákon  
č. 136/2000 Z. z. o hnojivách 
422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
483/2001 Z. z. o bankách 

 

Vysvetlivky:
 stiahnutý bod programu presunutý bod programu
 prerokovaný bod programu neprerokovaný bod programu

 

návrh prešielnávrh neprešiel

 

 

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze

tretie čítanie

 

 626Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve

 tretie čítanie

 630Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

prvé čítanie

 

703 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

tretie čítanie

 

 655Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

tretie čítanie

 

 654Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov

 tretie čítanie

 650Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

 tretie čítanie

 653Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

 tretie čítanie

652 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

 tretie čítanie

621 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách

tretie čítanie

 

657 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve

 tretie čítanie

 647Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách 

 tretie čítanie

656 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
 druhé čítanie 658Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a ktorým sa mení zákon č. 24/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

 tretie čítanie

 659Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

 prvé čítanie

 696Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme 
 druhé čítanie 622Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 tretie čítanie

629 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
 druhé čítanie 662Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
 druhé čítanie663 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
druhé čítanie 664 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

 prvé čítanie

 693Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe 

 prvé čítanie

 704Návrh zákona o ochrane osobných údajov

tretie čítanie 

 

 648Návrh zákona o obetiach trestných činov

tretie čítanie

 

649 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
 druhé čítanie617  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 617) - druhé čítanie. 
druhé čítanie 625 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
 druhé čítanie631 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
prvé čítanie  706Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a ktorým sa menia
 prvé čítanie 707Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 prvé čítanie 699Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 
 druhé čítanie660 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

prvé čítanie 

712 Návrh  na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

 prvé čítanie

718 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe
 prvé čítanie 672Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
 prvé čítanie 679Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

 prvé čítanie

719 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
 prvé čítanie720 Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 prvé čítanie724 Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 prvé čítanie

 721Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 prvé čítanie722 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

 prvé čítanie

 723Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
 prvé čítanie 726Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v

 prvé čítanie

 685Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 prvé čítanie687 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia požiadali listom zo 14. septembra 2017 o zaradenie tohto návrhu zákona na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.)
prvé čítanie 688 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Navrhovateľka Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ vzala listom z 12. septembra 2017 svoj súhlas a podpis pod návrhom zákona späť.) (Navrhovatelia požiadali listom zo 14. septembra 2017 o zaradenie tohto návrhu zákona na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.)

 prvé čítanie

725 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 prvé čítanie 711Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 prvé čítanie

 708Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov . 

 prvé čítanie

 709Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách

 prvé čítanie

710 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 prvé čítanie713 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 prvé čítanie714 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 prvé čítanie 716Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
prvé čítanie 717 Návrh na vydanie zákona o Domobrane

Autori

  • Redakcia

Dátum publikácie

  • 12. 10. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené