Vstup dlžníka do likvidácie ako dôvod pre neodkladné opatrenie

Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 12Co 162/2018  k posúdeniu podmienok pre nariadenie neodkladného opatrenia v prípade vstupu dlžníka do likvidácie.

Dátum publikácie: 5. 11. 2018


Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 12Co 162/2018 zo dňa 20. júna 2018

 

Právna veta:

Významným dôvodom na nariadenie neodkladného opatrenia pre účely zabezpečenia budúceho výkonu rozhodnutia je aj samotný vstup žalovaného do likvidácie, v rámci ktorej je bez akýchkoľvek pochybností dôvodné poskytnutie zodpovedajúceho efektívneho zabezpečenia veriteľa (žalobcu) na uspokojenie jeho uplatňovanej (potenciálnej) pohľadávky pred rozdelením likvidačného zostatku (§ 75 ods. 3 a 4 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), pričom zatiaľ nie je zrejmé, či likvidačný zostatok v rámci likvidácie žalovaného vznikne, z čoho tiež vyplýva obava ohrozenia exekúcie.

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 12Co 162/2018

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené