Vláda SR: Návrh novely zákona o sťažnostiach

Vládou schváleným návrhom novely zákona sa novým spôsobom upravujú niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností.

Návrh novely zákona novým spôsobom upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia.

Účelom návrhu novely zákona o sťažnostiach je úprava spôsobu vybavovania sťažnosti proti vybaveniu alebo odloženiu predchádzajúcich sťažností, možnosti podávania sťažností orgánom verejnej správy prostredníctvom elektronických schránok, spôsobu podávania sťažnosti sťažovateľom osobne u orgánov verejnej správy. Ďalej konkretizuje rozsah podaní, ktoré nespĺňajú podmienky sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach a tiež upravuje povinnosti sťažovateľa pre jeho zastupovanie v konaní o jeho sťažnosti.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Redakcia

Dátum publikácie

  • 12. 1. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené