Videoškolenia k CSP

Pripravili sme pre Vás 18 praktických videoškolení, čo je spolu až 792 minút praktického výkladu k aplikácii CSP od skúseného advokáta JUDr. Juraja Kotrusza. Videá obsahujú sprievodný text pre rýchlu orientáciu. Prílohou každého videoškolenia je aj textová časť prednášanej témy. Pozrite si ukážku videoškolenia.

 

Videoškolenia sú súčasťou balíčka Rekodifikácia - články, vzory, videoškolenia

 

Balíček videoškolení si môžete samostatne zakúpiť tu:

Civilný sporový poriadok - videoškolenia

 

Zoznam videoškolení:

1. Osobitné formy rozsudkov – pre zmeškanie, vzdanie sa, uznanie

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 36 min.
Civilný sporový poriadok prebral z doterajšieho Občianskeho súdneho poriadku koncepciu rozhodnutí, ktoré sú postavené na splnení procesných podmienok, na základe ktorých môžu byť vydané a ktoré vo svojom výsledku predstavujú rozhodnutie o merite veci, tzn. o predmete konania.
Zobraziť videoškolenie >>

2. Platobný rozkaz a odpor voči nemu

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 31 min.
Platobný rozkaz predstavuje ďalší zo spôsobov rozhodnutia, ktoré prichádzajú do úvahy v civilnom sporovom procese. Podstatou platobného rozkazu je rozhodovanie v tzv. rozkaznom konaní alebo zrýchlenom konaní, ktoré umožňuje súdu, aby vydal rozhodnutie s právnymi účinkami exekučného titulu bez toho, aby vo veci nariaďoval pojednávanie.
Zobraziť videoškolenie >>

3. Konanie na odvolacom súde a rozhodnutie o odvolaní

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 49 min.
Lektor vo videoškolení predstavuje postup odvolacieho súdu v prípade podania odvolania. Odvolanie proti meritórnemu rozhodnutiu možno odôvodniť aj vadou predchádzajúceho procesného rozhodnutia, ktoré je právoplatné, ak takáto vada mala vplyv aj na meritórne rozhodnutie.
Zobraziť videoškolenie >>

4. Odvolanie a odvolacie dôvody

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 35 min.
Odvolanie v Civilnom mimosporovom poriadku a v Civilnom sporovom poriadku je upravené odlišným spôsobom. Lektor v rámci videoškolenia bližšie poukazuje na rozdiely medzi týmito dvoma právnymi úpravami a na generálnu právnu úpravu obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku.
Zobraziť videoškolenie >>

5. Uznesenie a uznesenie súdneho úradníka

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 24 min.
Právna úprava Civilného sporového poriadku v rámci rozhodnutí vydávaných civilnými súdmi upravuje samostatne inštitút uznesenia. Snahou zákonodarcu v rámci rekodifikácie bolo vymedziť pre uznesenie jednoznačnú procesnú pozíciu a teda primárnou pozíciou je, aby uzneseniami súd rozhodoval o procesných otázkach, o spôsobe vedenia konania.
Zobraziť videoškolenie >>

6. Dovolanie pre nesprávne právne posúdenie veci

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 30 min.
Civilný sporový poriadok v rámci reformy právnej úpravy dovolacieho konania ustanovil aj nový typ dovolania, ktorého účelom je riešiť situácie, kedy súdy nižšieho stupňa, teda odvolací súd a súd prvej inštancie, nesprávne právne posúdia vec z dôvodu, že sa odklonia od ustálenej judikatúry dovolacieho súdu.
Zobraziť videoškolenie >>

7. Dovolanie pre procesné vady rozhodnutia

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 35 min.
Dovolanie v civilnom procese predstavuje mimoriadny opravný prostriedok, ktorý slúži sporovým stranám na preukázanie toho, že rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť, nebolo vydané zákonne a že tu existuje vážny dôvod pre jeho zmenu alebo zrušenie, teda dosiahnutie toho, že bude výnimočne preskúmané dovolacím súdom v dôsledku takých vád a nedostatkov, ktoré odôvodňujú jeho preskúmanie aj po právoplatnosti.
Zobraziť videoškolenie >>

8. Rozsudok

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 37 min.
Civilný sporový poriadok nadväzuje na koncepciu Občianskeho súdneho poriadku v otázke rozhodovania v civilnom sporovom procese a ustanovuje rozsudok ako základný spôsob rozhodovania o nároku žalobcu uplatnenom v konaní.
Zobraziť videoškolenie >>

9. Replika a duplika

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 31 min.
Po podaní žaloby nasleduje tzv. písomné štádium súdneho konania, ktoré zavádza Civilný sporový poriadok ako novinku v súdnom konaní, a jeho účelom je zabezpečiť pre súd dostatok informácií do konania ešte pred tým, ako bude vytýčené prvé pojednávanie.
Zobraziť videoškolenie >>

10. Späťvzatie žaloby a vzájomná žaloba

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 33 min.
Po podaní žaloby prichádzajú do úvahy ďalšie dispozičné úkony, ktorými sa uplatňuje/mení hmotnoprávny nárok v konaní a ktoré ovplyvňujú predmet konania.
Zobraziť videoškolenie >>

11. Zmena žaloby

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 39 min.
Civilný sporový poriadok v plnej miere preberá dispozičné inštitúty, ktorými Občiansky súdny poriadok umožňoval sporovým stranám nakladať s predmetom konania, teda disponovať s uplatnenou žalobou. Vo videoškolení lektor upriami pozornosť na dispozičný inštitút, ktorý zákonodarca priznáva žalobcovi, a to je zmena žaloby.
Zobraziť videoškolenie >>

12. Žaloba a vyjadrenie k žalobe

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 33 min.
Žaloba v civilnom procese predstavuje hlavný nástroj pre sporové strany pre uplatňovanie ich súkromnoprávnych práv a nárokov. Upravená je v Civilnom sporovom poriadku ako jediný spôsob uplatňovania hmotnoprávnych nárokov. Doterajšia terminológia, ktorá duálne používala pojmy žaloba a návrh na začatie konania, ako ich upravoval Občiansky súdny poriadok, bola nahradená v civilnom sporovom konaní jediným pojmom, a to žaloba.
Zobraziť videoškolenie >>

13. Sudcovská koncentrácia pri úvodných písomných podaniach

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 59 min.
V rámci témy koncentrácie konania je potrebné vyrovnať sa s koncentráciou, ktorá môže prísť do úvahy v jednotlivých štádiách konania. Podrobnejšie ich vo videoškolení približuje lektor JUDr. Juraj Kotrusz.
Zobraziť videoškolenie >>

14. Sudcovská koncentrácia a zákonná koncentrácia

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 60 min.
Koncentrácia konania predstavuje jednu z podstatných noviniek v rámci civilného rekodifikovaného procesu. Vo videoškolení sa lektor podrobnejšie pozerá na tento inštitút, ktorý je novozavedený, na jeho kategórie v podobe sudcovskej a zákonnej koncentrácie, na novinky oproti doterajšiemu modelu fungovania civilného procesu, na účinky, ktoré bude mať koncentrácia na postavenie sporových strán, a na postup súdu v konaní.
Zobraziť videoškolenie >>

15. Koncentrácia konania pri opravných prostriedkoch

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 56 min.
Koncentrácia konania predstavuje jednu z noviniek, ktorú zavádza Civilný sporový poriadok a predstavuje jeden z nosných pilierov rekodifikácie a nového prístupu zákonodarcu k súdnemu konaniu. Vo videoškolení JUDr. Juraj Kotrusz rozoberá okrem iného základné princípy konania, zákonnú koncentráciu, odvolacie konanie, dokazovanie v odvolacom konaní i dovolanie.
Zobraziť videoškolenie >>

16. Koncentrácia konania v rámci dokazovania

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 58 min.
JUDr. Juraj Kotrusz vo videoškolení rozoberá problematiku koncentrácie konania v rámci dokazovania, ktorá prešla podstatnou reformou v rámci rekodifikácie civilného procesného práva. Zameriava sa na základné princípy konania, princíp arbitrárneho poriadku, prípravu na dokazovanie i samotné dokazovanie. Rozoberá aj prostriedky procesnej obrany a útoku.
Zobraziť videoškolenie >>

17. Koncentrácia konania v sporoch s ochranou slabšej stránky

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 54 min.
Koncentrácia konania ako nový prostriedok zabezpečenia rýchleho a hospodárneho rozhodnutia vo veci má svoje výnimky. Tou najpodstatnejšou výnimkou je aplikácia koncentrácie konania v prípade sporov so slabšou stranou ako novej kategórie konania, ktorá sa zavádza v Civilnom sporovom poriadku.
Zobraziť videoškolenie >>

18. Princípy dokazovania v rekodifikovanom civilnom procese

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Právny stav od: 1.7.2016
Minutáž: 61 min.
Lektor vo videoškolení objasňuje základné princípy dokazovania, ktorými sú princíp arbitrárneho poriadku, kontradiktórnosť sporového konania, princíp voľného hodnotenia dôkazov a princíp legality. Rozoberá i prostriedky procesnej obrany a útoku a dôkazné prostriedky.
Zobraziť videoškolenie >>


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené