Ústavný zákaz vývozu vody cez hranice Slovenskej republiky

Článok sa zameriava na relatívne nový a špecifický inštitút ochrany vody cestou ústavného zákazu jej veľkokapacitného vývozu mimo hraníc Slovenskej republiky.

Ochrana vôd, najmä ich kvality, kvantity alebo spôsobu užívania, je spoločenským záujmom, ktorému súčasný slovenský právny poriadok venuje relatívne širokú pozornosť. Deje sa tak cestou medzinárodných zmlúv na úseku medzinárodného práva či medzinárodnej spolupráce a prostredníctvom zákonov a podzákonných právnych predpisov na vnútroštátnej úrovni. Spoločenský vývoj a s tým súvisiaci legislatívny vývoj a legislatívne zmeny preniesli problematiku ochrany vôd aj na najvyššiu, t. j. ústavnú úroveň. 

Vode je v podmienkach Slovenskej republiky priznaná ústavná ochrana. Táto ochrana je do istej miery jedinečná v tom, že ostatným zložkám životného prostredia sa precizovania ich ochrany na ústavnej úrovni nedostalo. Ani ovzdušiu, ani pôde, ani ďalším zložkám životného prostrediaK vymedzeniu zložiek životného prostredia pozri § 2 zákona č. 19/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov. nemožno priznať podľa súčasného právneho stavu ústavnú ochranu iným spôsobom, ako cestou ich subsumovania pod zastrešujúci pojem životného prostredia a s tým súvisiaceho práva na priaznivé životné prostredie.Ústavné garancie a limity ochrany životného prostredia v kontexte práva na priaznivé životné prostredie upravuje Článok 44 ústavy.. Vode bol týmto vo vzťahu k ostatným zložkám životného prostredia priznaný špecifický status. 

Zmenu priniesol ústavný zákon č. 306/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava“), ktorý nadobudol účinnosť 1. 12. 2014. 

Týmto ústavným zákonom bol novelizovaný Článok 4 Ústavy, ktorý bol doplnený o úplne nový druhý odsek. Týmto zavedením ústavného zákazu vývozu vody mimo hraníc Slovenskej republiky nadobúda, podľa nášho názoru, charakter ochrany vody ďalší rozmer. Podľa nášho názoru prináša pre ochranu vôd konkrétnejší dopad než relatívne všeobecné ustanovenia Čl. 4 ods. 1 Ústavy.  

Podľa Čl. 4 ods. 2  Ústavy, prvá veta, sa preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím zakazuje. Aj keď v tomto prípade ide o jednu z mnohých zakazujúcich právnych noriem zakotvených v Ústave, relatívne striktné vyjadrenie imperatívu „zákazu“ určitej činnosti sa neukazuje pre slovenskú ústavu ako typické.Ústava vo svojom texte na mnohých miestach upravuje nemožnosť určitého konania, avšak využíva na to menej striktné formulácie (napr. nemožno, nesmie, nie je dovolené a pod.). Jediným explicitne vyjadreným zákazom, až do zavedenia zákazu vývozu vody za hranice, bol zákaz cenzúry podľa Čl. 26. ods. 3 Ústavy. 

Dôvodom na ústavnú ochranu vody v zmysle tohto ustanovenia je, podľa dôvodovej správy k vládnemu návrhu ústavného zákona, citlivá dispozícia vody k jej zraniteľnosti, ktorú je potrebné vnímať aj v intenciách nastupujúcej klimatickej zmeny a s ňou predpokladaných negatívnych dopadov na životné prostredie, vrátane vôd. Je nevyhnutné, aby štát chránil, udržiaval a zachovával svoje zdroje vody ako vzácnu a nenahraditeľnú surovinu. 

Analyzovaný ústavný zákaz vývozu vody sa vzťahuje na: 

• prepravu vody odobratej z vodných útvarovPoznámka: Vodnými útvarmi sú v zmysle dôvodovej správy všetky zdroje vody na území Slovenskej republiky. Na porovnanie v zmysle § 2 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), je vodným útvarom trvalé alebo dočasné sústredenie vody na zemskom povrchu alebo pod jeho povrchom, ktoré je charakterizované typickými formami výskytu a znakmi hydrologického režimu. nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky (nevylučuje sa tým, t. j. Ústavou sa nezakazuje, napríklad transport vody cez územie Slovenska pochádzajúcej zo zdrojov, ktoré sa nachádzajú mimo nášho územia) 

• prepravu vody cez hranice Slovenskej republiky (t. j. voda sa prepravuje mimo územia Slovenska do krajín Európskej únie, alebo do tzv. tretích krajín) 

• prepravu vody prostredníctvom dopravných prostriedkov alebo potrubí (ide zrejme o úmysel zabrániť veľkoobjemovým transportom vody, dôvodová správa uvádza ako príklad vyvážanie vody cisternami, tankermi a pod.). 

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne. 

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Ústavný zákaz vývozu vody cez hranice Slovenskej republiky

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Dátum publikácie

  • 10. 3. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené