Účtovné súvzťažnosti 2018

Prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v účtovnom období 2018.

Dátum publikácie: 13. 6. 2018


Online produkt Účtovné súvzťažnosti sme aktualizovali pre rok 2018. Obsahuje zmeny zavedené opatrením  MF SR č. MF/14776/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Novelou sa do postupov účtovania v PÚ od 1. 1. 2018 zaviedla nová úprava účtovania nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov  a účtovania kapitálového fondu z príspevkov. Významné zmeny nastali v účtovaní na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy, na ktorom sa po novom účtujú aj peňažné príspevky a nepeňažné príspevky do kapitálového fondu z príspevkov. V prospech tohto účtu sa účtuje napríklad bezodplatne nadobudnutý majetok od akcionárov a spoločníkov, prijaté podiely v družstvách na družstevnú bytovú výstavbu a vydané družstevné podielnické listy. 

Účtovné súvzťažnosti obsahujú aj najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady v konkrétnych príkladoch.

 

Vstup do produktu: Účtovné súvzťažnosti 2018 

 

Prístup k online produktu si môžete zakúpiť aj samostatne v e-shope www.zakon.sk

Autor: Ing. Monika Adamíková, Ing. Viera Kaletová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené