Súdny dvor zamietol žaloby Slovenskej republiky a Maďarska proti dočasnému mechanizmu povinného premiestnenia žiadateľov o azyl (rozsudok v spojených veciach C-643/15 a C-647/15 Slovenská republika a Maďarsko proti Rade Európskej únie)

Rada Európskej únie prijala rozhodnutie, ktorého cieľom je pomôcť Taliansku a Grécku čeliť masívnemu prílevu migrantov. Toto rozhodnutie predpokladá počas obdobia dvoch rokov premiestnenie 120 000 osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, z týchto dvoch členských štátov do iných členských štátov Únie.

Rada Európskej únie prijala rozhodnutie, ktorého cieľom je pomôcť Taliansku a Grécku čeliť masívnemu prílevu migrantov. Toto rozhodnutie predpokladá počas obdobia dvoch rokov premiestnenie 120 000 osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, z týchto dvoch členských štátov do iných členských štátov Únie.

Rozhodnutie bolo prijaté na základe článku 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý stanovuje, že „ak sa jeden alebo viac členských štátov ocitne v núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín, môže Rada na návrh Komisie prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého, respektíve dotknutých členských štátov. Uznáša sa po porade s Európskym parlamentom“.

Slovensko a Maďarsko, ktoré rovnako ako Česká republika a Rumunsko hlasovali v rámci Rady proti prijatiu tohto rozhodnutia2, sa na Súdnom dvore domáhali jeho zrušenia, pričom uviedli jednak dôvody, ktoré majú preukázať, že pri jeho prijímaní došlo k procesným vadám alebo k výberu nesprávneho právneho základu, a jednak, že toto rozhodnutie nebolo vhodné ako reakcia na migračnú krízu, a ani potrebné na tento účel.

Do konania na Súdnom dvore vstúpilo v jeho priebehu Poľsko ako vedľajší účastník konania na podporu Slovenska a Maďarska, zatiaľ čo Belgicko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Švédsko a Komisia vstúpili ako vedľajší účastníci konania na podporu Rady.

Svojím rozsudkom vyneseným v dnešný deň Súdny dvor žaloby podané Slovenskom a Maďarskom zamietol v celom rozsahu.

Celé znenie uvedeného rozhodnutia doplníme po jeho zverejnení


Autori

  • JUDr. Peter Rohaľ

Dátum publikácie

  • 6. 9. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené