Súdny dvor EÚ: Slovenská republika dostala historicky prvú pokutu na európskom súdnom dvore

Súdny dvor uložil Slovensku paušálnu pokutu vo výške jeden milión eur v súvislosti s tým, že v priebehu piatich rokov nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie o uzatvorení celej skládky Žilina – Považský Chlmec.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 31. 7. 2018


V roku 2013 Súdny dvor rozhodol, že Slovenská republika si tým, že povolila prevádzkovanie skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec bez plánu úpravy skládky a bez toho, aby bolo prijaté konečné rozhodnutie o tom, či táto skládka môže pokračovať vo svojej prevádzke na základe schváleného plánu úpravy, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice o skládkach odpadov.  

Keďže Komisia sa domnievala, že Slovenská republika ešte stále neprijala opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku z roku 2013, v roku 2016 sa rozhodla podať na Súdny dvor proti nemu druhú žalobu o nesplnenie povinnosti, v ktorej navrhla uloženie peňažných sankcií.  

Vo svojom rozsudku Súdny dvor konštatuje, že Slovenská republika na to, aby dodržala povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice, neprijala všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku z roku 2013. Ku dňu uplynutia lehoty stanovenej vo výzve vydanej Komisiou, teda k 21. januáru 2014, nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie o pokračovaní prevádzkovania predmetnej skládky alebo o jej uzatvorení.  

Súdny dvor sa domnieva, že keďže v priebehu piatich rokov nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie o uzatvorení celej predmetnej skládky a nebolo ani vykonané definitívne uzatvorenie skládky v súlade so smernicou, je uloženie penále primeraným finančným prostriedkom na zabezpečenie úplného vykonania rozsudku z roku 2013. Okrem toho bez ohľadu na lokálny charakter porušenia môže mať nesplnenie povinností, ktoré Slovensku vyplývajú zo smernice, vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.  

Súdny dvor sa však domnieva, že treba zohľadniť úsilie, ktoré Slovensko postupne vynaložilo na zabezpečenie vykonania rozsudku z roku 2013, ako aj to, že spolupracovalo s Komisiou počas konania pred podaním žaloby a že od 7. januára 2014 bola ukončená prevádzka predmetnej skládky.  

Za týchto podmienok Súdny dvor považuje za potrebné uložiť Slovensku povinnosť zaplatiť do rozpočtu EÚ penále vo výške 5 000 eur za každý deň omeškania pri vykonaní opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s rozsudkom z roku 2013, a to od dnešného dňa až do dňa úplného vykonania rozsudku z roku 2013.  

Okrem toho Súdny dvor považuje za potrebné uložiť Slovensku povinnosť zaplatiť do rozpočtu EÚ paušálnu pokutu vo výške jeden milión eur, aby sa účinne predchádzalo budúcemu opakovaniu podobných porušení práva EÚ.

 

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. C-626/16

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené