Spojenie vecí a vylúčenie veci podľa nového Správneho súdneho poriadku

Autor sa v zaoberá problematikou fakultatívneho spojenia veci, obligatórneho spojenia veci, vylúčenia veci na samostatné konanie, formou rozhodnutia, spojením veci a výrokom rozhodnutia vo veci samej.

 

Pod spojením veci na spoločné konania rozumieme v správnom súdnictve prípady, keď dve alebo viac vecí patriacich do právomoci správnych súdov môže byť (fakultatívne spojenie veci), alebo musia byť (obligatórne spojenie veci) spojené do spoločného konania, prípadne aj rozhodnutia.

Do účinnosti nového Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z., nadobudol účinnosť od 1. 7. 2016) postupovali súdy v správnom súdnictve pri spojení vecí a vylúčení veci podľa § 112(Občianskeho súdneho poriadku, ďalej aj „OSP“). Od účinnosti nového Správneho súdneho poriadku (1. 7. 2016) postupujú správne súdy pri spojení vecí podľa § 65, pri vylúčení veci podľa § 66 Správneho súdneho poriadku. Nová právna úprava zásadným spôsobom nemení líniu nastolenú v pôvodnom ustanovení § 112 OSP. Nová právna úprava precíznejšie upravuje spojenie a vylúčenie veci a dopĺňa ho aj o nové ustanovenia, na ktoré v texte upozorňujeme. (Nóvum: zákonný sudca rozhodujúci o spojení vecí, povinnosť žalobcu označiť súvislosť a vzájomný vzťah viacerých žalôb, rozlišovať fakultatívne a obligatórne spojenie vecí, sťažnosť proti rozhodnutiu o spojení vecí vyšším súdnym úradníkom.)


Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Spojenie vecí a vylúčenie veci podľa nového Správneho súdneho poriadku

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • JUDr. Milan Segeč

Dátum publikácie

  • 5. 3. 2018

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené