Sociálne podniky - nový zákon účinný od 1. mája 2018

Samostatná právna úprava sociálneho podniku po novom dovoľuje sociálnym podnikom napĺňať nespočetné množstvo spoločensky prospešných cieľov vysoko nad rámec pracovnej integrácie či riešenia otázok zamestnanosti. 

Autori: Peter Mészáros
Dátum publikácie: 14. 5. 2018


Priestor sociálnej ekonomiky a dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu (sociálne podniky)

Podnikom so sociálnym dosahom je občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorí vykonávajú sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, ich hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a spĺňajú najmenej dve z podmienok ustanovených v zákone.

Zákon v § 2 presne vymedzuje oblasti, v ktorých je (alebo môže byť) činnosť sociálneho podniku považovaná za spoločensky prospešnú službu. Pomáha si pritom ich vymenovanímzo zákona o neziskových organizáciáchposkytujúcich všeobecne prospešné služby. Toto vymenovanie je v prípade zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch taxatívne, pričom zákon bližšie neponúka definíciu takejto služby. Možno však s určitosťou povedať, že minimálne vymedzuje jej charakter spôsobom, kedy ju stavia do úlohyprostriedku dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu. Tým sa na účely zákona rozumie napĺňanie verejného alebo komunitného záujmu (§ 2 ods. 1). Zákon si tak dáva záležať na tom, aby sociálny podnik vždy pôsobil v medziach a v kontexte spoločenskej prospešnosti, či už na úrovni spoločnosti ako celku (verejný záujem) alebo vybranej komunity (komunitný záujem). Potom registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje svoj pozitívny sociálny vplyv napĺňaním verejného záujmu, sa na účely zákona stáva verejnoprospešným podnikom. Na druhej strane,registrovaný sociálny podnik,ktorý dosahuje pozitívny sociálny vplyv napĺňaním komunitného záujmu, sa na účely zákona stáva komunitnoprospešným podnikom [§ 11 ods. 1 písm. a) a b)].

Spoločenská prospešnosť sociálneho podniku (či už vo verejnom, alebo komunitnom záujme) je tak prirodzene i naďalej rozhodujúcou premennou v kontexte jehopodnikania. Inými slovami, sociálny podnik sa v prvom rade a primárne zameriava na riešenie vybraného spoločenského problému. „Následne, kedy sa rozhoduje o správne zvolenom prostriedku na jeho riešenie (alebo financovanie), za tento prostriedok volí podnikanie – alebo hospodársku činnosť vykonávanú „sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť“ [§ 5 ods. 1 písm. a)]. Jeho podnikanie sa tak stáva prostriedkom (či už priamym, alebo nepriamym) k naplneniu spoločensky prospešného cieľa alebo v jazyku zákona prostriedkom k napĺňaniu pozitívneho sociálneho vplyvu.

Znenie článku je krátené, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Sociálne podnikanie v kontexte zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Autor: Peter Mészáros

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
  • 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
  • 112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené