Rozsiahle zmeny v exekučnom konaní

Komentár k Exekučnému poriadku podľa právneho stavu k 1. aprílu 2017.

Autori: JUDr. Marek Bartko
Dátum publikácie: 26. 4. 2017


§ 29

Základné povinnosti exekútora

Súdny exekútor vykonávajúci exekučnú činnosť podľa zákona č. 233/1995  Z. z. je orgánom verejnej moci.

Exekútor je povinný o každom exekučnom konaní viesť podrobnú evidenciu, a to predovšetkým o doposiaľ vymoženej výške pohľadávky oprávneného (vrátane príslušenstva) a o výške vymožených trov exekútora. A o stave každého exekučného konania je povinný informovať exekučný súd a oprávneného. Komunikácia s exekučným súdom aj oprávneným prebieha elektronicky, aby v konaní zbytočne nevznikali ďalšie trovy.

Exekútorom prijaté alebo vymožené plnenia je súdny exekútor povinný poslať oprávnenému v zákonom stanovenej lehote. Keďže v praxi je bežné, že povinný po začatí exekúcie uhrádza dlžnú sumu postupne, resp. exekútor vymáha pohľadávku oprávneného postupne po čiastkach, lehota exekútora na plnenie oprávnenému sa počíta až od okamihu prijatia (vymoženia) sumy 5 Eur, ak je oprávneným tuzemský subjekt, resp. sumy 50 eur ak je oprávneným subjekt mimo územia SR. Porušenie povinnosti exekútora poukázať peňažné prostriedky oprávnenému v stanovenej lehote je závažným disciplinárnym previnením (k tomu pozri ust. § 220 ods. 2 EP), za čo hrozí exekútorovi v prvom rade písomné napomenutie, resp. peňažná pokuta až do výšky 3310 eur a v prípade opakovaného porušenia až zbavenie funkcie súdneho exekútora.

V prípade ak by exekútor odmietol vymožené (prijaté) peňažné prostriedky poukázať oprávnenému, môže (mal by) sa oprávnený obrátiť na exekučný súd s návrhom na uloženie povinnosti súdnemu exekútorovi poukázať tieto peňažné prostriedky oprávnenému.

§ 61h

Dôvody odkladu exekúcie
Inštitút odkladu exekúcie je jedným z procesných prostriedkov ochrany povinného v exekúcii. K odkladu exekúcie môže dôjsť iba v zákonom taxatívne vymedzených prípadoch. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, kedy o odklade exekúcie rozhodol príslušný exekučný súd, v exekučných konaniach začatých po 31. 3. 2017 o odklade exekúcie rozhoduje výlučne poverený súdny exekútor. 
Súdny exekútor o povolení odkladu exekúcie rozhoduje formou vydania upovedomenia o odklade exekúcie, ktoré rozhodnutie doručuje jednak účastníkom exekučného konania (oprávnený, povinný, prípadne manžel/ka povinného) a jednak subjektom, ktoré by mali mať vedomosť o povolení odkladu exekúcie a účinkom s tým spojenými. Ide napr. o platiteľa mzdy alebo iného príjmu povinného (teda napr. zamestnávateľ povinného, Sociálna poisťovňa); banky, v ktorých má povinný zriadený bankový účet; dlžník povinného a iné subjekty.
Právna úprava účinná od 1. 4. 2017 rozširuje a precizuje dôvody pre povolenie odkladu exekúcie. 
Exekútor povolí odklad v týchto prípadoch:
a) ak je povinný fyzickou osobou a táto v priebehu konania zomrie, exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, a to až do okamihu právoplatného skončenia dedičského konania. Ak povinný zomrel ako nemajetný (t. j. buď bez zanechania majetku, alebo iba s nepatrným majetkom, ktorý bol vydaný osobe, ktorá sa postarala o pohreb), exekútor po právoplatnosti dedičského rozhodnutia vydá upovedomenie o zastavení exekúcie podľa ust. § 61n ods. 1 písm. a) EP. Ak povinný zanechal nejaký majetok, ktorý sa v rámci dedičského konania previedol na jeho dedičov ako jeho právnych nástupcov, exekučný súd po právoplatnosti dedičského rozhodnutia vydá dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie, ktorý bude obsahovať údaje o nových povinných (dedičia pôvodného povinného). Vydaním dodatku k povereniu súd rozhodne o pripustení zmeny účastníka konania na strane povinného. Po doručení dodatku k povereniu, exekútor vydá upovedomenie o pokračovaní v konaní (k tomu pozri komentár k ust. § 38 ods. 2 EP). Odklad exekúcie z tohto dôvodu trvá do vydania dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie. 

Výňatky komentára sú uvedené v skrátenom znení, celý komentár k zákonu č. 233/1995 Z. z. je prístupný užívateľom produktu EPI komentáre.

>> v súvislosti s uvedenou témou sme pre vás pripravili:

>> k téme pozri aj Vyhlášku č. 68/2017 Z. z.

_Image16920

 

Autor: JUDr. Marek Bartko

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené