Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017

Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie má zamestnávateľ u tých zamestnancov, ktorí poberali v roku 2017 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a písomne o ročné zúčtovanie požiadajú do 15. 2. 2018.

Autori: Ing. Jarmila Strählová
Dátum publikácie: 5. 2. 2018


Zamestnávateľ má povinnosť vykonať ročné zúčtovanie dane najneskôr do 31. 3., tzn. za rok 2017 do 3. 4. 2018. Zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania dane vykoná celkový výpočet dane zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca za rok 2017, pričom prihliadne k nárokom zamestnanca na odpočet nez­daniteľných častí základu dane. Vypočítanú daň porovná s výškou preddavkov, ktorú zamestnanec v roku 2017 zaplatil, zohľadní zamestnaneckú prémiu, daňový bonus a vykáže preplatok alebo nedoplatok. Súčasťou príspevku sú aj vzory tlačív. V prís­pevku sa nebudeme zaoberať „bežnými povinnosťami zamestnávateľa“ spojenými s výpočtom mzdy, odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne a podobne.

A. Právne predpisy a povinnosti vyplývajúce z jednotlivých zákonov

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti miezd a ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti za rok 2017 vyplývajú z jednotlivých ustanovení zákonov (uvádzame len tie zákony, ktoré sa týkajú ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti):

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ZDP), ktorý je základným právnym predpisom, z ktorého sa vychádza pri zdaňovaní miezd zamestnancov.
  Zákon ustanovuje v rámci ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti tieto povinnosti:
  • vykonať ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2017,
  • vystaviť zamestnancom, ktorým sa vykonalo ročné zúčtovanie, doklad o vy­konanom ročnom zúčtovaní,
  • vystaviť na základe žiadosti zamestnanca potvrdenie o výške zaplatenej dane za rok 2017,
  • vystaviť a predložiť správcovi dane ročné hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrnne príjmov zo závislej činnosti, ktoré boli vyplatené v roku 2017 jednotlivým zamestnancom;
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov (ďalej ZAR), ktorý určuje spôsob archivácie dokladov zo mzdového účtovníctva;
 • ďalšie právne predpisy, ako napríklad zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej daňový poriadok).

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017

Autor: Ing. Jarmila Strählová

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené