Register adries ako informačný systém verejnej správy

Účelom novej právnej úpravy zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries je zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, ktorý má zaznamenávať referenčné údaje – adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ktoré budú získavané z evidencií orgánov verejnej správy.

Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries (ďalej len „zákon“), ktorého účelom je vytvorenie legislatívneho rámca pre zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy.

Dôvodom prijatia novej právnej úpravy bola potreba vytvorenia centrálneho registra adries, ktorý by efektívne združoval kompletné informácie o adrese a o bytovej a nebytovej budove v jednej spoločnej evidencii. Adresa pozostáva z viacerých údajov, pričom správa týchto jednotlivých zložiek doteraz podliehala pod kompetenciu rozličných orgánov verejnej správy, príp. aj iných subjektov. Príkladom je, že údaj o názve obcí doteraz združoval register obcí, údaj o poštovom smerovacom čísle bol evidovaný v číselníku PSČ pošty. Zároveň nebola vytvorená žiadna centrálna evidencia ulíc a ich názvov, čo v praxi neumožňovalo overiteľnosť adresy v jednej spoločnej evidencii.

Zákon o registri adries tak upravuje zriadenie registra adries vrátane zoznamu údajov, ktoré sa doň zapisujú, podmienky a postup pri zápise, zmene, výmaze a oprave týchto údajov, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku registra adries a tiež sankcie za porušenie zákonom uložených povinností.

Zákon zriaďuje register adries ako informačný systém verejnej správy, ktorý pozostáva z dvoch častí:

  1. časť obsahujúca slovné vymedzenie adresy, t. j. údajov o adresách bytových a nebytových budov a
  2. osobitná časť, ktorou je geografická časť registra na mapovom podklade, ktorá obsahuje polohu každého adresného bodu a geografické osi ulíc.

Správcom registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ide o verejne prístupný register, ktorý je na informatívne účely zverejnený na webovom sídle ministerstva.

1. Adresný bod a geografická os ulice

Údaje obsiahnuté v geografickej časti majú slúžiť na zobrazenie vstupu do budovy v priestore. Hlavnými údajmi tejto časti sú adresné body a geografické osi ulíc, ktoré predstavujú priestorové údaje, ktoré označujú polohu vstupov do budovy a tiež polohu geometrickej osi ulice alebo iného verejného priestranstva. Tieto údaje sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému. Zákon splnomocňuje ministerstvo na vydanie vykonávacieho právneho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti o vyjadrení, vyznačení a zameraní týchto údajov v grafickej časti registra adries, a to po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • JUDr. Renáta Považanová

Dátum publikácie

  • 27. 7. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené