Recyklácia starého elektroodpadu má zmysel | Inzercia

Každá firma z času na čas potrebuje nechať recyklovať svoje vyradené kopírky, počítače, chladničky  či iný elektroodpad. Ušetriť tak môže nemálo financií, ktoré súvisia s ich odvozom, likvidáciou, ako aj administratívou celého procesu.

Dátum publikácie: 9. 7. 2018


Ako prezrádza v rozhovore Peter Valent, riaditeľ Združenia výrobcov pre recykláciu ENVIDOM, vďaka zodpovedným výrobcom systém zberu elektroodpadu úspešne funguje: miznú čierne skládky, podporuje sa zdravá konkurencia a „vyčisťuje sa trh“ od nepoctivcov.

Vo väčšine európskych krajín je zodpovednosť za elektroodpad rovnomerne rozdelená medzi obce, výrobcov aj predajcov elektrospotrebičov. Je to podľa vás v poriadku, alebo tam vidíte isté rezervy?

Zodpovednosť na Slovensku leží len na výrobcoch.  Aj sankcie ako aj  „permanentný“ dohľad štátu hrozí  najmä výrobcom.  Určite by veľmi pomohlo, keby do systému nakladania s elektroodpadom štát  primerane a spravodlivo zapájal aj všetky  ostatné dotknuté subjekty - servisné  organizácie, obce  či samotných užívateľov elektrozariadení. Len tak sa môže systém naďalej trvalo rozvíjať.

Aké možnosti likvidácie elektrospotrebičov najčastejšie firmy využívajú? S čím majú najviac starostí?

Firmy najčastejšie využívajú možnosť odberu elektroodpadu priamo z ich prevádzok. Ak je firma len pôvodcom bežného domáceho elektroodpadu evidovaného v majetku firmy, napríklad starých chladničiek, u nás nemajú s elektroodpadom žiadne starosti – len nám oznámiť požiadavku na jeho odber. O ostatné sa postaráme. Túto službu odvozu a recyklácie nepotrebného elektroodpadu najmä z bielej techniky poskytujeme bezplatne rôznym firmám, hotelom, internátom, školám či iným inštitúciám, ako aj domácnostiam formou tzv. mobilných zberov prostredníctvom našich partnerov už viac ako 12 rokov. 

Mnoho firiem sa však musí vysporiadať aj s elektroodpadom z tzv. profitechniky, teda zariadení, ktoré neboli navrhnuté na použitie v domácnosti. Čo poradíte?

V prípade výskytu takéhoto odpadu zodpovedá za jeho nakladanie, vrátane finančného zabezpečenia recyklácie, v prvom rade jeho používateľ. Pri likvidácii uvedeného elektroodpadu má tri možnosti. Po prvé odovzdať ho výrobcovi, od ktorého ho kúpil. Po druhé odovzdať ho inému výrobcovi, teda zmluvne sa s ním o tom dohodnúť pri kúpe „nového“ elektrozariadenia. Ak nie je možná prvá ani druhá možnosť (napríklad vyraďované zariadenie je veľmi staré alebo veľmi špecifické), musí zabezpečiť a financovať recykláciu sám. V praxi zabezpečujeme všetky možnosti.

Existujú tam isté špecifiká, na ktoré by mali podniky myslieť?

Pri vyraďovaní elektroodpadu, či už z profitechniky, alebo bežného domáceho elektroodpadu, je potrebné myslieť aj na potvrdenie o recyklácii na účely odpisu majetku a účtovníctva. Toto potvrdenie môže od firiem vyžadovať aj kontrola zo strany štátnych orgánov. O každom odvoze a likvidácii elektroodpadu takéto potvrdenie firmám a  inštitúciám bezplatne vystavujeme.

predajna-ilustracka do clanku

Je legislatíva v oblasti ekologickej likvidácie či recyklácie elektroodpadu z vášho ohľadu vyhovujúca? 

V oblasti elektroodpadu máme vcelku dobrý zákon. Absolútna väčšina výrobcov si prostredníctvom svojich organizácií výrobcov korektne plní svoje povinnosti a v rámci plnenia cieľov zberu elektroodpadu patríme na najvyššie priečky v EÚ. Vďaka zodpovedným výrobcom systém zberu elektroodpadu na Slovensku funguje. Je to v obciach reálne vidieť: miznú čierne skládky elektroodpadu, je tu zdravé konkurenčné prostredie, inšpekcia a ministerstvo postupne „vyčisťujú“ trh. Preto verím, že ani štát nemá záujem zásadne to meniť.      

V čom robia manažéri firiem často chyby v danej oblasti? Skúste im poradiť...

Podnikatelia či firmy musia pri riešení svojho biznisu riešiť množstvo povinností a sledovať mnoho legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva, daní či personalistiky. Mnohým ani nenapadne, že majú navyše aj povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva. A aj tu je legislatíva veľmi zložitá. Práve preto by sa mali obrátiť na odborníkov v tejto oblasti – organizáciu zodpovednosti výrobcu, ktorá im spoľahlivo splní všetky povinnosti výrobcov/dovozcov elektrozariadení v zbere a recyklácii elektroodpadu.

Ako si teda správne vybrať z organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV)?

Pri ich výbere odporúčame sledovať, či má daná organizácia autorizáciu Ministerstva životného prostredia SR, akých výrobcov združuje a predovšetkým, či je výrobcami reálne riadená a transparentne koná v záujme výrobcov. A, samozrejme, finančné prostriedky, ktoré bude firma svojej organizácii platiť v podobe recyklačných poplatkov. Aj tu ale platí pravidlo, že najlacnejšia ponuka nie je vždy tá najvýhodnejšia.

 „Za správny odvoz a likvidáciu profitechniky zodpovedá používateľ.“

Nemálo spoločností však nevie správne vyhodnotiť aktivity uvedených organizácií. Čo sa teda oplatí si všímať?

Veľa môže napovedať ročná správa o činnosti OZV, ktorá obsahuje základné finančné údaje o spoločnosti, partnerov, propagačné aktivity na podporu zberu elektroodpadu, ktoré organizuje. Naši výrobcovia permanentne monitorujú informácie o trhu s elektroodpadom. Čo od nich vyžaduje legislatíva, aké sú reálne aj očakávané množstvá zberu elektroodpadu, náklady na jeho prepravu, spracovanie a podobne. Je vhodné mať nastavené dlhodobé finančné plánovanie, pričom výrobcovia musia byť od začiatku informovaní o tom, aké povinnosti im vyplývajú z platnej európskej i slovenskej legislatívy. Musia vedieť, že prudko rastie množstvo elektroodpadu, ktoré treba vyzbierať.

Viete tieto informácie podložiť aj nejakými konkrétnymi údajmi?

Z platnej legislatívy vyplýva, že vlani museli výrobcovia vyzbierať 49 % z hmotnosti predaných výrobkov. Za rok 2018 to už bude 50 %, v roku 2019 55 %, v roku 2020 o 5 % viac. A v roku  2021 povinné minimálne množstvo zberu narastie až na 65 %!  Aj preto od počiatku našej činnosti transparentne zverejňujeme cenníky recyklačných poplatkov aj správy o činnosti. Výrobcovia vedia, že v tejto oblasti nie je možné robiť rozdiely medzi zakladateľmi a ostatnými výrobcami alebo pri tvorbe cenovej politiky zohľadňovať veľkosť jednotlivých účastníkov. Je im jasné, že nie je účelné stanovovať dnes nereálne nízke ceny, za ktoré sa prakticky nedá vykonávať zber a recyklácia elektroodpadu. Pretože by na to v budúcnosti len doplatili.

 

Envidom_375_250


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené