Pripravované zmeny v ochrane osobných údajov

Porovnanie súčasného zákona a nového nariadenia EÚ, ktoré sa začne uplatňovať 25. mája 2018. Dokumentácia podľa nariadenia.

Nariadenie svojím obsahom prináša viacero zmien, ale aj sľubovaný „čerstvý vzduch“ do oblasti ľudských práv. Po viac ako 20-ročnej existencii doterajších pravidiel prichádza nová právna úprava s novými, ale aj pozmenenými vecami, ktoré budú platiť rovnako vo všetkých členských štátoch. Doterajšie rozdiely sa postupne vytratia, čo snáď napomôže aj právnej istote pre subjekty spracúvajúce osobné údaje. Možno si myslíte, že je ešte čas, kým bude rok 2018 a nariadenie sa začne uplatňovať. Pozrite si základné informácie o nariadení uvedené v tomto článku a začnite sa pripravovať na nové pravidlá už dnes. Ak spracúvate osobné údaje podľa teraz platného zákona o ochrane osobných údajov, máte lepší predpoklad na prechod na nové pravidlá. Nové pravidlá ochrany osobných údajov a súkromia sa týkajú každého.

Platnosť a účinnosť nového nariadenia a nového zákona o ochrane osobných údajov

Dňa 4. mája 2016 bolo v úradnom Vestníku Európskej únie uverejnené nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“). Nariadenie je legislatívny akt Európskej únie, ktorý má všeobecnú platnosť, je záväzný vo svojej celistvosti, je priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch. Na jeho platnosť nie je potrebná ratifikácia ani žiadny vykonávací predpis zo strany legislatívneho orgánu členského štátu. Nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 24. mája 2016 a uplatňovať sa začne dňa 25. mája 2018, a to uplynutím dvojročného prechodného obdobia. Nariadenie vo viacerých ustanoveniach uvádza, že podrobnosti sa upravia vnútroštátnym predpisom. Z toho dôvodu úrad pripravuje nový zákon o ochrane osobných údajov.

Dôvodom na prijatie pripravovanej právnej úpravy – nového zákona o ochrane osobných údajov je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Cieľom navrhovaného právneho predpisu je zároveň upraviť nové inštitúty, procesné pravidlá a tiež postavenie orgánu dozoru nad ochranou osobných údajov tak, ako ho na to nariadenie vo svojich článkoch splnomocňuje alebo mu prikazuje. Navrhovaný právny predpis bude taktiež reflektovať skúsenosti úradu z jeho aplikačnej praxe, aby bola navrhovaná právna úprava funkčnou a účinnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.

Porovnanie zákona č. 122/2013 Z. z. a nariadenia

Oba predpisy upravujú ochranu osobných údajov fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. To znamená, že ani nariadenie nebude upravovať ochranu osobných údajov právnických osôb.

Novinkou nariadenia je, že úrad nebude vykonávať dozor nad ochranou osobných údajov na súdoch pri výkone ich súdnej právomoci.

Upraví sa pôsobnosť nariadenia hlavne v prípade, kedy sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov.

Zákon č. 122/2013 Z. z. má oveľa viac výnimiek, kedy sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov ako nové nariadenie.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Nariadenie o ochrane osobných údajov a pripravovaný nový zákon o ochrane osobných údajov účinné od mája 2018

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články


Autori

  • JUDr. Marcela Macová, PhD.

Dátum publikácie

  • 24. 8. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené