Prevádzkovateľ či sprostredkovateľ? Analýza postavenia správcu fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti Facebook

Predkladaný príspevok sa zameriava na analýzu postavenia správcu fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti Facebook po nedávnom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie vo veci Wirtschaftsakademie. 

Autori: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Dátum publikácie: 12. 3. 2019


Článok si za cieľ kladie kriticky analyzovať uvedené rozhodnutie v kontexte personálnej pôsobnosti GDPR, teda či správca fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti je prevázkovatateľ, spoločný prevázkovateľ alebo sprostredkovateľ.

Sociálna sieť Facebook (ďalej ako „Sociálna sieť“ alebo „Facebook“) je fenoménom súčasnej doby nielen z právneho hľadiska. Pôvodne komunikačná platforma sa vyvinula na progresívny marketingový nástroj, ktorý dokáže ovplyvniť mienku širokej verejnosti. Užívatelia už dávno nepoužívajú Facebook iba na svoju súkromnú osobnú potrebu, ale často ho využívajú aj spoločnosti alebo verejne činné osoby na propagáciu. Na tento účel umožňuje Sociálna sieť založiť tzv. fanúšikovské stránky (fan pages), ktoré majú viaceré funkcie s ohľadom na tvorbu štatistík, prípadne zlepšenia dosahu na užívateľov Sociálnej siete. Z hľadiska právnej úpravy ochrany osobných údajov sa prirodzene naskytla otázka, v akej pozícii je prevádzkovateľ fanúšikovskej stránky voči Sociálnej sieti. Uvedené je dôležité predovšetkým z hľadiska nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“); účinnosť od 25. mája 2018. Nie je nutné zvýrazňovať, že správne subsumovanie postavenia má aplikačné dôsledky, keďže GDPR spája rôzne povinnosti s postavením prevádzkovateľa, spoločnými prevádzkovateľmi a sprostredkovateľom. 

MESARČÍK, M.: 

Prevádzkovateľ či sprostredkovateľ? Analýza postavenia správcu fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti Facebook; Justičná revue, 71, 2019, č. 1, s. 100 – 105. 

 

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Prevádzkovateľ či sprostredkovateľ? Analýza postavenia správcu fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti Facebook

Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené