Prehľad zmien zákonov súvisiacich s rekodifikáciou procesného práva

Zmeny v súdnych poplatkoch, zisťovanie skutočného pobytu povinného v Exekučnom poriadku, spolupráca súdov a obecnej polície pri doručovaní a predvádzaní osôb.

Autori: Mgr. Barbora Magočová
Dátum publikácie: 19. 9. 2016


Článok si kladie za cieľ upozorniť na najdôležitejšie novinky, ktoré síce priamo súvisia s rekodifikáciou procesného práva, ale k ich zakotveniu došlo v iných zákonoch než v nových základných procesných predpisoch. Dôležité zmeny sú obsiahnuté najmä v zákone o súdnych poplatkoch, v Exekučnom poriadku, v zákone o obecnej polícii, v zákone o prokuratúre a v zákone o súdnych úradníkoch.

U väčšiny predpisov sa mení najmä terminológia

Základom novelizácií všetkých právnych predpisov, ktoré boli realizované kvôli nadobudnutiu účinnosti nových procesných predpisov, sa stal zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonovĎalej len „zákon č. 125/2016 Z. z.“..

Hneď ustanovenie prvého paragrafu predmetného zákona predstavuje generálnu klauzulu, ktorá sa od 1. 7. 2016 uplatní pri výklade všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov. V súlade s novou terminológiou zavedenou najmä Civilným sporovým poriadkom sa po novom stanovuje, že vo všeobecne záväznom právnom predpise (podľa povahy veci) sa pod pojmom:

1) návrh, navrhovateľ, odporca, účastníkPre úplnosť dodajme, že pojem „strana sporu“ bude príznačný pre konania podľa Civilného sporového poriadku, zatiaľ čo „účastník konania“ sa bude po novom používať v konaniach prebiehajúcich podľa zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku a zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku. rozumie žaloba, žalobca, žalovaný a strana,

2) súd prvého stupňa a súd druhého stupňa rozumie súd prvej inštancie alebo súd druhej inštancie,

3) občianske súdne konanie rozumie civilný proces alebo správny súdny proces,

4) občianskoprávne konanie rozumie civilný proces.

Zmeny pojmoslovia sú na mnohých miestach zákona č. 125/2016 Z. z. upravené aj nad rámec generálnej klauzuly; za všetky spomeňme napríklad nahradenie predbežného opatrenia neodkladnými a zabezpečovacími opatreniamiBližšie ustanovenie § 324 a nasl. Civilného sporového poriadku. či zmenu pojmu „vedľajší účastník“ na pojem „intervenient“.

Zmeny zákona o súdnych poplatkoch

Tak ako vo všetkých právnych predpisoch súvisiacich s rekodifikáciou, aj v zákone o súdnych poplatkoch boli realizované hlavne zmeny, ktoré súvisia s novozavedeným pojmoslovím. Okrem toho bolo zo zákona o súdnych poplatkoch odstránené spoplatnenie niektorých inštitútov, ktoré boli zrušené. Aj keď je teda zákon o súdnych poplatkoch na prvý pohľad novelizovaný vo veľkom rozsahu, len máloktoré zmeny sú pre bežnú prax prelomové.

K zmenám so značným dosahom však určite patrí zrušenie súdneho poplatku za podanie odporu proti platobnému rozkazu.

Zo zákona o súdnych poplatkoch bolo ďalej odstránené spoplatnenie návrhu na prijatie hnuteľnej veci do úschovy na účely splnenia záväzku a návrhu na umorenie listiny; poplatok bol s ohľadom na presun týchto kompetencií na notárov zakotvený do vyhlášky č. 31/1993 Zb. o odmenách a náhradách notárov.

Exekučný poriadok po novom kladie dôraz na zistenie skutočného pobytu povinného

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti Civilného sporového poriadku sa v zákone č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“) výslovne zakotvilo jeho subsidiárne použitie v exekučnom konaní (pre vzťah Exekučného poriadku a Civilného sporového poriadku teda platí zásada lex specialis derogat legi generali). Exekučný poriadok však v ustanovení § 9b ods. 4 stanoví výnimku zo striktného dodržiavania zásady formálnej pravdy (resp. zásady prejednacej), v súlade s ktorou dôkazné bremeno v civilnom sporovom konaní leží na stranách sporu; v exekučnom konaní je súd výnimočne oprávnený vykonať dôkazy, ktoré strany nenavrhli, ak je to nevyhnutne potrebné na zistenie skutkového stavu veci.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Prehľad zmien zákonov súvisiacich s rekodifikáciou procesného práva

K článku sme pripravili aj krátky test:

OTESTUJTE SA: Prehľad zmien zákonov súvisiacich s rekodifikáciou procesného práva

Autor: Mgr. Barbora Magočová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
  • 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
  • 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
  • 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené