Právomoc a príslušnosť súdov v správnom súdnictve

Súhrn práv a povinností rozhodovacieho, tzv. decízneho charakteru súdov v správnom súdnictve upravuje Správny súdny poriadok v § 6, ktorým zakotvuje právomoc správnych súdov. Nový zákon síce vymedzuje právomoc správnych súdov aj negatívnym spôsobom, keďže vymenúva rozhodnutia orgánov verejnej správy, predpisy a správne akty, ktoré nepodliehajú preskúmavacej právomoci správnych súdov, v novej úprave však možno pozorovať precíznejšiu reguláciu.

Právomoc a príslušnosť súdov v správnom súdnictve je primárne daná základným zákonom štátu – Ústavou, ktorá v článku 142 ods. 1 ustanovuje kompetenciu súdov preskúmavať zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví zákon. Rovnako tak čl. 46 ods. 2 Ústavy SR zakotvuje právo každého, kto tvrdí, že bol ukrátený na svojich právach rozhodnutím orgánu verejnej správy, obrátiť sa na súd s cieľom preskúmania zákonnosti takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Ústava však zároveň splnomocňuje zákon na úpravu preskúmavacej kompetencie v rámci správneho súdnictva. Takýmto zákonom bol dlhé roky v súčasnosti už dosluhujúci Občiansky súdny poriadok, ktorý v oblasti správneho súdnictva od 1. júla 2016 vystrieda zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Súhrn práv a povinností rozhodovacieho, tzv. decízneho charakteru súdov v správnom súdnictve upravuje Správny súdny poriadok v § 6, ktorým zakotvuje právomoc správnych súdov nasledovne:

- preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí, opatrení a iných zásahov orgánov verejnej správy na základe podaných žalôb,

- poskytovanie ochrany pred nečinnosťou orgánov verejnej správy,

- rozhodovanie v ďalších veciach ustanovených Správnym súdnym poriadkom.

Zákonodarca zároveň formou taxatívnej enumerácie prehľadne vyratúva jednotlivé typy konaní v správnom súdnictve, ktorými sú:

- konanie o správnych žalobách,

- konanie o správnych žalobách vo veciach správneho trestania,

- konanie o správnych žalobách v sociálnych veciach,

- konanie o správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,

- konanie o žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy,

- konanie o žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy,

- konanie o žalobách vo volebných veciach,

- konanie o žalobách vo veciach územnej samosprávy,

- konanie o žalobách vo veciach politických práv,

- konanie o kompetenčných žalobách,

- konanie o návrhoch v iných veciach.

Rovnako ako jeho predchodca Občiansky súdny poriadok, aj nový zákon vymedzuje právomoc správnych súdov aj negatívnym spôsobom, keďže vymenúva rozhodnutia orgánov verejnej správy, predpisy a správne akty, ktoré nepodliehajú preskúmavacej právomoci správnych súdov. Toto negatívne vymedzenie právomoci správnych súdov vychádza z § 248 Občianskeho súdneho poriadku, avšak v novej úprave možno pozorovať precíznejšiu reguláciu, ku ktorej zákonodarca pristúpil na základe poznatkov z doterajšej aplikačnej praxe.

Článok je uvedený v skrátenej verzii jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Právomoc a príslušnosť súdov v správnom súdnictve

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • JUDr. Renáta Považanová

Dátum publikácie

  • 14. 10. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené