Pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby užívaný obcou

Príspevok sa zaoberá problémom, kedy obce a vyššie územné celky vlastnia viaceré stavby, ktoré sú postavené na majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch. Zákon č. 66/2009 Z. z., ktorý danú problematiku rieši, zaviedol 2 možnosti tohto usporiadania, a to formou zámennej zmluvy alebo zriadením vecného bremena v prospech obce.

Obec alebo vyšší územný celok, ktorý sa stal podľa osobitných predpisov vlastníkom stavby prechodom z vlastníctva štátu bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom, môže poskytnúť zámennou zmluvou vlastníkovi pozemku pod stavbou náhradný pozemok, ktorý je v jeho vlastníctve. Náhradný pozemok, ktorý musí byť určený v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol pôvodne pozemok pred zastavaním, poskytne obec v tom istom katastrálnom území. Ak územie obce tvorí viac katastrálnych území, náhradný pozemok sa poskytne v rámci územia obce. Obec je taktiež oprávnená poskytnúť vlastníkovi pozemku primeranú finančnú náhradu. Finančná kompenzácia prichádza do úvahy v tom prípade, ak:

  1. v obvode pozemkových úprav nie sú pozemky na účely poskytnutia náhrady,
  2. ide o pozemok pod stavbou vo výmere do 400 m2,
  3. o to požiada vlastník pozemku.

Pri výklade oprávnenia obce poskytnúť primeranú finančnú náhradu vzniká otázka, či v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 66/2009 Z. z. má vlastník pozemku na základe svojej žiadosti nárok na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku vo forme finančnej náhrady v lehotách „v zmysle zákona o správnom konaní“, resp. či je povinný absolvovať niekoľkoročné konanie pred správnym orgánom a čakať na finančnú náhradu do skončenia konania o pozemkových úpravách, pokiaľ sa naňho nevzťahujú jednotlivé etapy konania o pozemkových úpravách, keďže nežiada usporiadať vlastnícky vzťah k pozemku poskytnutím náhradného pozemku, ale vybral si možnosť usporiadať tento vzťah formou finančnej náhrady.

Touto situáciou sa zaoberal Krajský súd v Prešove v uznesení pod č. k. 3S 60/2011 42 z 29. decembra 2011.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 66/2009 Z. z. Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami

Autori

  • JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Dátum publikácie

  • 23. 4. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené