Povinnosti spoločnosti pri cezhraničnom poskytovaní služieb v rámci Českej republiky

Spoločnosť s ručením obmedzeným podnikajúca na základe slovenského oprávnenia na podnikanie sa chce zúčastniť výstavy kozmetických výrobkov v Prahe. Spoločnosť bude predávať kozmetické výrobky a príslušenstvo istej značky. Výrobky spoločnosti budú predávať výlučne zamestnanci spoločnosti. Ide o jednorazovú záležitosť a slovenská spoločnosť nemá záujem na vytvorení českej spoločnosti. Aké sú povinnosti slovenskej spoločnosti vo vzťahu k jednorazovému predaju výrobkov v rámci Českej republiky?

Otázky:

Môže spoločnosť predávať svoje výrobky v ČR na základe živnosti vydanej na území Slovenskej republiky?

Na základe slovenského oprávnenia na podnikateľskú činnosť možno na území iného členského štátu Európskej únie služby poskytovať len jednorazovo, nepravidelne a bez toho, že na jeho území vznikne trvalá infraštruktúra (napr. sklad, prevádzka).

Predaj kozmetických výrobkov a príslušenstva (živnosť ohlasovacia voľná „Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, odbor činnosti: „Veľkoobchod a maloobchod“) nie je v rámci legislatívy Českej republiky regulovaný, teda nie je potreba zámer oznamovať uznávaciemu orgánu (Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky).Kedy je potrebné zámer oznamovať uznávaciemu orgánu, je uvedené v ďalšej časti príspevku.

Všeobecné informácie o cezhraničnom poskytovaní služieb

Cezhraničné poskytovanie služieb je definované ako dočasné alebo príležitostné poskytovanie služieb z krajiny usadenia do hostiteľskej krajiny, teda cez hranicu. Ide o prípady, keď podnikateľ dočasne alebo príležitostne poskytne službu v inom členskom štáte iba na základe svojho podnikateľského oprávnenia vydaného domovským úradom, bez toho, aby žiadal o vydanie akéhokoľvek oprávnenia orgán štátu, kde plánuje svoju službu poskytnúť. Prvoradou podmienkou cezhraničného poskytovania služieb je, že ťažisko záujmov podnikateľov musí naďalej zostať v domovskej krajine a svoje cezhraničné služby môže podnikateľ poskytovať iba jednorazovo a nepravidelne.

Na čo si treba dať pozor pri cezhraničnom poskytovaní služieb

Pri cezhraničnom poskytovaní služieb je nevyhnutné, aby sa spoločnosť rozhodla, či skutočne ide o dočasné a príležitostné poskytovanie služieb.

V prípade, ak ide o cezhraničné poskytovanie služieb, v zmysle § 69a zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov musí podnikateľ (v prípade právnickej osoby jej zamestnanec) z iného členského štátu, ktorý chce na území Českej republiky dočasne poskytovať služby v rozsahu svojho podnikateľského oprávnenia, mať pri sebe:

(i) doklad, ktorým preukáže, že na vykonávanú činnosť má oprávnenie vo svojej domovskej krajine,

(ii) preukaz totožnosti a

(iii) doklad osvedčujúci štátnu príslušnosť.

Ďalšie dokumenty, ktoré by mal mať zahraničný podnikateľ, respektíve zamestnanec pri sebe v rámci cezhraničného poskytovania služieb:

(i) formulár A1 – slúži ako potvrdenie príslušnosti k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia domovskej krajiny,

(ii) európsky preukaz zdravotného poistenia (Europien Health Insurance Card – EHIC)

– slúži ako doklad o tom, že si podnikateľ hradí zdravotné poistenie v domovskej krajine, pri cezhraničnom poskytovaní ďalej zabezpečuje podnikateľovi nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť primeranú povahe ochorenia a predpokladanej dĺžke pobytu na území členského štátu, kde cezhraničnú službu poskytuje, nesmie však ísť o starostlivosť, kvôli ktorej poskytnutiu by podnikateľ (poistenec) do druhého členského štátu vycestoval,

(iii) zmluvu či kópiu zmlúv, objednávku (na základe ktorej bude podnikateľ v druhej členskej krajine poskytovať alebo poskytuje svoju službu),

(iv) originál živnostenského oprávnenia na výkon činnosti, príp. jeho úradne overenú kópiu.

Aké má povinnosti slovenský zamestnávateľ vo vzťahu k svojim zamestnancom?

Vzhľadom na vyjadrenie Národného inšpektorátu prácu Slovenskej republiky je nevyhnutné rozlišovať medzi cezhraničným vysielaním v zmysle zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cezhraničnom vysielaní“) a „obyčajnou“ zahraničnou pracovnou cestou, ktoré sú v zmysle práva dva rozdielne pracovnoprávne inštitúty.

Zákonník práce rozoznáva aj tzv. koncernové vyslanie, ktoré je charakterizované ako cezhraničné vyslanie zamestnanca medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Povinnosti spoločnosti pri cezhraničnom poskytovaní služieb v rámci Českej republiky

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 351/2015 Z. z. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

Autori

  • JUDr. Mária Sumková, PhD.

Dátum publikácie

  • 28. 9. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené