Povinnosti občianskych združení pre registráciu do Zoznamu prijímateľov za rok 2017

Pozor, blíži sa 15. december, kedy končí lehota, v ktorej môžete zaregistrovať svoje občianske združenie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní za rok 2017. Ak nechcete lehotu zmeškať, mali by ste sa poponáhľať. Čo na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2 % potrebujete?

Autori: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Dátum publikácie: 7. 12. 2017


Pozor, blíži sa 15. december, kedy končí lehota, v ktorej môžete zaregistrovať svoje občianske združenie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní za rok 2017. Ak nechcete lehotu zmeškať, mali by ste sa poponáhľať. Čo na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2 % potrebujete?

Základné informácie pre registráciu:

1. Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2 % za rok 2017 prebieha v rámci notárskych úradov v období od 1. septembra 2017 do 15. decembra 2017. Po tomto termíne nie je možné občianske združenie registrovať. Notár nahrá všetky potrebné údaje do systému, ktorý o polnoci zo dňa 15. decembra na 16. decembra zasiela údaje Finančnej správe. Odporúčame vám sa k notárovi objednať na konkrétny termín, tak ako sa blíži koniec lehoty, tak sa úmerne zvyšuje počet žiadateľov, vyhnete sa dlhému čakaniu.

2. Za registráciu do Zoznamu sa platí poplatok. Jeho výška je rôzna a viac-menej záleží od každého notára a od počtu kopírovaných dokladov, počtu validovaných dokladov, počtu štatutárov, taktiež či na registráciu niekoho splnomocníte alebo nie. Poplatok sa pohybuje približne od 55 eur a vyššie. Odporúčame vám mať pripravené všetky kópie predkladaných dokladov, aby ste ušetrili.

3. Údaje občianskeho združenia uvedené v rámci registrácie už nie je možné meniť, preto si dávajte veľký pozor na názov združenia, sídlo, IČO a najmä na číslo účtu, kde majú byť poukázané 2 %. Po vykonaní registrácie si do 15. decembra skontrolujte údaje v Zozname na stránkach www.notar.sk, ak sú vaše údaje chybné, oznámte to notárovi, ktorý registráciu vykonal. Neodporúčame vám počas roka, kedy ste registrovaný, vykonávať žiadnu zmenu registrovaných údajov.

4. V prípade, ak štatutárny orgán združenia na vybavenie registrácie do Zoznamu splnomocní inú osobu, je nevyhnutné, aby boli podpisy štatutárneho orgánu overené, inak vaše občianske združenie notár nezaregistruje.

5. Do Zoznamu sa občianske združenia registrujú každý rok, vždy na obdobie jedného kalendárneho roka, preto ak ste aj v minulosti boli registrovaný, registráciu treba každý rok obnoviť.

6. Ak občianske združenie získa z príjmu 2 % viac ako 3 320 eur, je povinné v lehote 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatých 2 % v Obchodnom registri. Odporúčame vám výšku získaného príjmu sledovať a dodržať lehotu zverejnenia, pozor, nestačí dodržanie lehoty na zaslanie na zverejnenie do Obchodného vestníka. Prijímateľ viac ako 33 000 eur je povinný do 30 dní odo dňa prijatia 33 000 eur si zriadiť samostatný účet na dané príjmy. Ak máte viac otázok, neváhajte kontaktovať ov.mssr@justice.sk.

7. V prípade, ak vaše občianske združenie nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na oprávnené činnosti najneskôr do 31. 12. 2018, je povinné tieto finančné prostriedky vrátiť správcovi dane do 90 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.

 

Každé občianske združenie na registráciu do Zoznamu potrebuje splniť viaceré podmienky:

1. Rok vzniku združenia

Občianske združenie sa môže uchádzať o registráciu, len ak vzniklo najneskôr v roku 2016. Ak vaše občianske združenie vzniklo v tomto roku (rok 2017), uchádzať o registráciu sa môže až na budúci rok.

2. Stanovy občianskeho združenia

Pre registráciu potrebujete predložiť originál a kópiu Stanov občianskeho združenia a všetkých dodatkov k Stanovám potvrdené Ministerstvom vnútra SR. Stanovy sú potrebné najmä z dôvodu zistenia vzniku občianskeho združenia a z dôvodu zistenia štatutárneho orgánu združenia.

O ďalších podmienkach na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2 % za rok 2017 sa dozviete v produte Odborné články:

Povinnosti občianskych združení pre registráciu do Zoznamu prijímateľov za rok 2017

Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené