Podávanie priznania k dani z nehnuteľností v roku 2017

Ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť v roku 2016, správcovi dane z nehnuteľnosti nič neoznamuje, ale v lehote do 31. januára 2017 podá priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. Daň z nehnuteľnosti sa člení na tri časti, a to na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

Správca dane všeobecne záväzným nariadením ustanovuje sadzby dane z nehnuteľností, hodnoty pôdy, príplatok za ďalšie podlažie stavby, oslobodenia alebo zníženia od dane z nehnuteľností. Všeobecne záväzné nariadenie k dani z nehnuteľností správca dane prijíma s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Daň z nehnuteľností správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, na zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Daň z nehnuteľností je majetkovou daňou ustanovenou v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Správcom dane z nehnuteľností je tá obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Správca dane nie je povinný všeobecne záväzné nariadenie k dani z nehnuteľností prijímať a schvaľovať každoročne.

Daň z nehnuteľností sa člení na tri časti, a to:

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb a

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Pri každej časti dane z nehnuteľnosti je v zákone definované, kto je daňovníkom dane, čo je predmetom dane, ako sa určuje základ dane, ako má správca dane ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení sadzbu dane a ako sa daň vypočíta.

A. Daň z pozemkov

Daňovníkom dane z pozemkov je v prvom rade vlastník pozemku. Potom je daňovníkom dane z pozemkov správca pozemku vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku alebo obce zapísaný v katastri nehnuteľností. Daňovníkom dane z pozemkov je aj nájomca, ktorým môže byť len ten, kto splní podmienky uvedené v zákone.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností v roku 2017

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

Autori

  • Ing. Iveta Ištóková

Dátum publikácie

  • 17. 1. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené