Oznámenie o spore

Jednou z tzv. novôt civilného sporového poriadku je inštitút oznámenia o spore (litisdenunciácie). Napriek tomu, že je upravený procesným kódexom, nejde o podanie smerované súdu, ale o úkon medzi účastníkmi právneho vzťahu, ktorý vyvoláva účinky v ich vzájomnom súdnom konaní.

Obsahové náležitosti oznámenia o spore

Oznámenie o spore (denunciácia) v zmysle § 86 CSP je písomný dokument adresovaný osobe, ktorá má podľa vedomosti strany právny záujem na výsledku sporu. Špecifikom tohto inštitútu je, že napriek tomu, že ide o podanie upravené v procesnom kódexe, nejde o podanie adresované súdu, a ani inej strane konkrétneho konania. Oznámenie o spore doručuje strana inej osobe, s ktorou vedie spor, alebo by mohla viesť spor. Spor, o ktorom strana (denunciátor) podáva správu informovanému, musí mať vplyv na výsledok ich vzájomne vedeného sporu.

Oznámenie o spore je možné uplatniť výlučne v prípade konania vedeného podľa CSP. V súdnych konaniach, ktoré sú vedené na základe zákona č. 161/2015 Z. z. civilného mimosporového poriadku (ďalej aj „CMP“) je v zmysle § 11 CMP intervencia zakázaná.Subjekty, ktoré boli vedľajšími účastníkmi v zmysle OSP majú v zmysle CMP buď postavenie účastníka alebo postavenie tzv. iného subjektu v zmysle CSP. Z tohto dôvodu ich účasť ako intervenientov nie je potrebná. Súčasne platí, že v prípade CMP sa konanie nenazýva spor, ale vec. Ustanovenia CSP o oznámení o spore sa v konaniach podľa CMP nepoužijú. Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok neupravuje inštitút intervencie a súčasne v § 25 použitie tohto inštitútu vylučuje.

CSP nestanovuje osobitné náležitosti oznámenia o spore. Oznámenie o spore nie je procesným úkonom, nakoľko nie je podaním v zmysle § 123 CSP, a ani nespadá do definície úkonu účastníka v zmysle ôsmej hlavy prvej časti CSP. Rovnako tiež nie je adresované súdu, ale osobe, ktorá môže mať záujem na výsledku sporu.

CSP vyžaduje na podanie kvalifikovaného oznámenia o spore splnenie týchto základných obsahových náležitostí:

i) oznámenie o tom, že sa vedie spor s uvedením takých náležitostí, aby na ich základe mohla informovaná osoba do sporu vstúpiť. Nakoľko v zmysle § 82 ods. 3 CSP intervenient musí vo svojom písomnom podaní uviesť okrem tvrdenia, ktoré odôvodňuje jeho právny záujem na výsledku konania, aj všeobecné náležitosti podania, je možné a contrario dôvodiť, že na kvalifikované podanie oznámenia o spore musí oznamujúca strana uviesť aj náležitosti podania v zmysle § 127 CSP, ktorými sú minimálne uvedenie toho, na akom súde sa konanie vedie, označenie účastníkov, označenie veci a spisovú značku.

ii) výslovná výzva na vstup do sporu ako intervenienta oznamujúcej strany sporu. V zmysle formulácie § 8485 CSP vystupuje intervenient v konaní vždy popri strane – t. j. na strane žalobcu alebo na strane žalovaného. Preto aj v prípade, ak na jednej strane vystupuje viacero subjektov, intervenient nevstupuje do konania popri subjekte (napr. ako intervenient na strane žalovaného v prvom rade), ale popri strane (t. j. ako intervenient na strane žalovaného).Napriek tomu, že intervenient sa zúčastňuje na konaní popri strane, je postavenie intervenienta spojené vždy len s tým subjektom, s ktorým ho viaže hmotno-právny vzťah, z dôvodu ktorého vstupuje do konania.

iii) oznámenie nárokov čo do dôvodu, ktoré si strana resp. subjekt voči tejto osobe uplatní, ak bude v spore neúspešná. Na podanie kvalifikovaného oznámenia o spore je potrebné opísanie právneho titulu, z ktorého strane vznikne nárok súvisiaci s oznamovaným konaním - konkrétnu výšku nároku nie je potrebné uvádzať. Často sa totiž pri oznámení o spore vyskytne situácia, že výška nároku nie je strane ešte známa (napríklad, ak závisí od posúdenia súdu alebo iných okolností, ktoré vyjdú najavo až počas konania).

iv) jeho prílohou musí byť žaloba a jej zmeny. Zákon nevylučuje, aby subjekt, ktorý na vstup do konania vyzval, zaslal informovanej osobe iné, ďalšie podania, prípadne rozhodnutia, ktoré sú podľa jeho názoru strany potrebné – ide však o minimálny rozsah dokumentov, ktoré zákon vyžaduje pre kvalifikované oznámenie o spore.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produte Odborné články:

Oznámenie o spore

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.

Dátum publikácie

  • 31. 1. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené