Odmietnutie dovolania proti uzneseniu o trovách konania

Uznesenie odvolacieho súdu, ktorým rozhodol o trovách konania, nie je rozhodnutím odvolacieho súdu vo veci samej ani takým rozhodnutím, v dôsledku ktorého skončí samotné konanie vymedzené žalobou. Dovolanie nie je preto podľa § 420 CSP prípustné. 

Dátum publikácie: 2. 11. 2017


 

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Cdo 45/2017 zo dňa 25. septembra 2017

Anotácia:

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 35 CSP) posudzoval dovolanie proti uzneseniu (len) o trovách konania podľa § 151 ods. 3 OSP. Dovolací dôvod vymedzila dovolateľka ustanovením § 420 písm. f/ zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“).

Právna veta:

Uznesenie odvolacieho súdu, ktorým rozhodol o trovách konania, nie je rozhodnutím odvolacieho súdu vo veci samej ani takým rozhodnutím, v dôsledku ktorého skončí samotné konanie vymedzené žalobou. Dovolanie nie je preto podľa § 420 CSP prípustné. Dovolací súd procesne neprípustné dovolanie odmietol podľa § 447 písm. c/ CSP bez skúmania, či v konaní došlo k dovolateľkou namietanej procesnej nesprávnosti.

 

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 8 Cdo 45/2017

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené