Odmeňovanie zamestnancov obce

Obec zamestnáva okrem stálych zamestnancov aj zamestnancov prijatých na základe dohôd.

Dátum publikácie: 30. 8. 2018


Otázka:

Obec zamestnáva okrem stálych zamestnancov aj zamestnancov prijatých na základe dohôd uzatvorených napr. s ÚPSVaR, IA MPSVaR na rôzne projekty (terénna sociálna práca, opatrovateľky, občianska hliadka a pod.). V zmluve s obcou je určená výška mzdy zamestnanca, ktorú tieto agentúry refundujú. Ak by boli títo zamestnanci odmeňovaní podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tak z toho pre zamestnanca vyplývajú rôzne nároky, ktoré musí obec dodržať: memorandum o úprave platov vo výške 2 %, výmera dovolenky na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, nároky zo sociálneho fondu, výška odstupného a pod. Všetky tieto nároky zamestnanca sú výdavkami obce, ktoré v zmluvách s agentúrami nie sú zohľadnené. Môže byť takýto zamestnanec odmeňovaný podľa Zákonníka práce alebo musí byť odmeňovaný podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, keďže jeho zamestnávateľom je obec?

 

Odpoveď:

 

Osobná pôsobnosť zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme je obsiahnutá v § 1 predmetného zákona. Podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa tento zákon vzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k zamestnávateľovi, ktorým je o. i. obec. Avšak v zmysle § 1 ods. 5 predmetného zákona sa uvedený zákon nevzťahuje na tých zamestnancov obce, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce. Na túto skupinu zamestnancov sa práva a povinnosti ustanovené zákonom o výkone práce vo verejnom záujme nevzťahujú, a teda sa ani pri ich odmeňovaní nebude postupovať podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň je potrebné povedať, že nie každý pracovný pomer pri výkone práce vo verejnom záujme sa vo vzťahu k odmeňovaniu spravuje zákonom č. 553/2003 Z. z. Výnimky, kedy sa tento zákon na odmeňovanie zamestnancov nevzťahuje, sú obsiahnuté v § 1 ods. 2 až ods. 5 a 7 predmetného zákona.

 

Príklad z praxe je skrátený, celé znenie nájdete v:

Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené