Nový register partnerov verejného sektora vytvára vlastné podmienky pre verejné zákazky

Nová právna úprava si kladie za cieľ zahrnúť pod seba všetky verejné aktivity, kde sa narába s verejným majetkom, pričom výrazne prekračuje doteraz zaužívaný rámec verejného obstarávania. Je preto dôležité tieto nové podmienky poznať a pri zmluvných vzťahoch s verejnou správou ich aplikovať správne. Zákon o registri partnerov verejného sektora nadobúda účinnosť 1. februára 2017 (s drobnými odchýlkami uvedenými v zákone).

Nový register a jeho cieľ

Ak by sme mali pátrať po pohnútke alebo cieli, ktorý si dal slovenský zákonodarca pred vydaním tohto zákona, tak by sme mohli otvoriť dôvodovú správu. V nej sa totiž uvádza, že doterajšia právna úprava, ktorú sme mohli v rámci verejného obstarávania identifikovať cez register konečných užívateľov výhod, nebola plne dostatočná na to, aby sa limitovalo a zároveň lepšie poznalo pozadie subjektov, ktoré vstupujú do právnych vzťahov s verejnou správou. Ak by sme sa totiž pozreli výlučne na proces verejného obstarávania, tak je to iba časť, dokonca malá časť toho, čo vlastne definujeme pod zmluvnými vzťahmi s verejnou správou.

Nový register ide preto ďalej a definuje viacero okruhov vzťahov, na ktoré sa bude aplikovať. V zásade ide z pohľadu najbežnejších činností o nasledovné právne vzťahy:

  1. prijímanie finančných prostriedkov z verejných rozpočtov, kde zaraďujeme aj rozpočty obcí, VÚC, európske štrukturálne a investičné fondy a samozrejme štátny rozpočet a všetky naň napojené vzťahy. Je pritom jedno, aký subjekt by dané finančné prostriedky vyplácal, či priamo štát, obec alebo VÚC, prípadne nimi zriadená právnická osoba, ktorú sami zriadili a kontrolujú ju. V prípade zákonom zriaďovaných právnických osôb je kľúčové, aby štát, obec alebo VÚC vymenúval alebo volil viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu. Tu pôjde o dotácie a príspevky z verených rozpočtov;
  2. prijímanie plnení od štátu, obce alebo VÚC vrátane nimi zakladaných právnických osôb. Ak by išlo o právnickú osobu zriadenú zákonom, je nutné splniť podmienku voľby, ako je tomu aj pri prijímaní finančných prostriedkov. Zákon teda rozširuje nový register a jeho pôsobenie aj na nadobúdanie majetku od subjektov verejného sektora;
  3. uzatváranie zmlúv, čo je proces verejného obstarávania,
  4. postúpenie pohľadávky voči štátu verejným inštitúciám, obci alebo VÚC,
  5. subdodávky tovarov, služieb povinne registrovaným osobám alebo nadobúdanie majetku od osôb, ktoré sa povinne musia registrovať, ak tieto tretie osoby vedia alebo majú vedieť, že nimi poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok súvisí so zmluvou, ktorú uzavrela osoba z registra so subjektom verejnej správy.

Zákon v zásade definuje ďalšie konania, avšak pri pohľade na výskyt daných vzťahov patria tie, ktoré uvádzame vyššie, medzi najviac zastúpené a najviac používané. Register bude teda obsahovať zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré nie sú subjektom verejného sektora, avšak s týmito subjektmi vstupujú do uvedených a definovaných právnych vzťahov, ako ich zákon v znení § 2 ods. 1 uvádza a vymedzuje. Zároveň však dané vzťahy neplatia absolútne, teda majú svoje vlastné limity, ktorých prekonanie definuje, či sa fyzická alebo právnická osoba musí registrovať alebo sa registrovať nemusí.

Ak ide o prijímanie plnení (dotácií), uzatváranie zmlúv v rámci verejného obstarávania, pohľadávky alebo subdodávateľov, partnerom vereného sektora je iba ten, kto jednorazovo prekročí limit 100 000 eur alebo prekročí sumu 250 000 eur ročne, ak ide o opakujúce sa plnenie. Pri prijímaní majetku od verejného sektora sa za partnera nepovažuje ten, kto má nadobudnúť jednorazovo majetok v sume neprevyšujúcej 100 000 eur.

Čo však samotný register teda predstavuje?

...si prečítajte v celom znení článku:

Nový register partnerov verejného sektora vytvára vlastné podmienky pre verejné zákazky

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • JUDr. Ondrej Beracka

Dátum publikácie

  • 27. 12. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené