Novozavedené definície pojmov právoplatnosť a vykonateľnosť v Civilnom sporovom poriadku

Článok sa zameriava na novozavedenú zákonnú definíciu pojmov právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí; obe vlastnosti sú totiž kľúčovými atribútmi, bez ktorých by súdne rozhodnutie bolo iba obyčajným „zdrapom“ papiera.

Legálna definícia pojmu právoplatnosť je obsiahnutá v ustanovení § 226 Civilného sporového poriadku. Uvedené ustanovenie stanovuje, že právoplatnosť je vlastnosť súdneho rozhodnutia, ktorá spôsobuje záväznosť a zásadnú nezmeniteľnosť rozhodnutia. Zásadnou nezmeniteľnosťou sa v zmysle kontextu novej právnej úpravy rozumie predovšetkým skutočnosť, že zmena rozhodnutia po právoplatnosti je prípustná výnimočne a na základe mimoriadnych opravných prostriedkov.

Nový procesný sporový kódex následne vymedzuje právoplatnosť z formálnej stránky (ustanovenie § 227 Civilného sporového poriadku) a z materiálnej stránky (ustanovenie § 228 Civilného sporového kódexu).

1) Formálna stránka právoplatnosti je definovaná časovým okamihom, v ktorom nastáva zásadná nezmeniteľnosť rozsudku. Podľa definície sa rozsudok stáva právoplatným vtedy, keď voči nemu nemožno podať odvolanie; výnimku tvoria rozsudky, proti ktorým nemožno podať odvolanie – tieto sa stávajú právoplatnými ich doručením.Len pre porovnanie uveďme, že formálna stránka právoplatnosti sa oproti pôvodnému stavu nijako nemení – § 159 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku pôvodne stanovil, že doručený rozsudok, ktorý nemožno napadnúť odvolaním, je právoplatný.

2) Materiálna stránka právoplatnosti je charakterizovaná právnymi účinkami spočívajúcimi v záväznosti právoplatného rozsudku pre vymedzený okruh subjektov. Právoplatnosťou rozsudku sa jeho výrok stáva záväzným pre strany sporu a pre ich právnych nástupcov po právoplatnosti rozsudku, ak nie je ustanovené inak. Výnimkou je výrok právoplatného rozsudku o určení vecného práva k nehnuteľnosti a výrok právoplatného rozsudku o určení neplatnosti dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti, ktoré sú záväzné aj pre osobu, ktorej sa týka návrh na povolenie vkladu vecného práva k nehnuteľnosti, ak bol návrh podaný v čase, keď v katastri nehnuteľností bola zapísaná poznámka o súdnom konaní.

Pokiaľ ide o uznesenie, toto nadobúda právoplatnosť v okamihu, keď je doručené a nemožno ho už napadnúť odvolaním alebo sťažnosťou. Ak proti uzneseniu nemožno podať odvolanie alebo sťažnosť, je právoplatné doručením.Ustanovenie § 238 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku. Vo zvyšku sa otázky týkajúce sa právoplatnosti uznesenia riadia ustanoveniami Civilného sporového poriadku o rozsudku.Podľa ustanovenia § 234 ods. 2 Civilného sporového poriadku platí, že ak nie je (ďalej) ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

Právoplatnosť konečného rozhodnutia vo veci tvorí aj podľa Civilného sporového poriadku prekážku rei iudicatae (t. j. veci rozhodnutej).

Vykonateľnosť rozhodnutia

Vykonateľnosťou súdneho rozhodnutia sa v zmysle ustanovenia § 232 Civilného sporového poriadku rozumie vlastnosť súdneho rozhodnutia ukladajúceho povinnosť plniť, ktorá spočíva v možnosti jeho priamej a bezprostrednej vynútiteľnosti zákonnými prostriedkami.

Okamih vykonateľnosti rozsudku nastáva spravidla márnym uplynutím tzv. paričnej lehoty (lehoty na plnenie), ktorá zo zákona trvá tri dni od právoplatnosti rozsudku, ak súd v odôvodnených prípadoch neurčí dlhšiu lehotuPodobne ako pri právoplatnosti, aj okamih nadobudnutia vykonateľnosti zostáva u rozsudku zachovaný – podľa ustanovenia § 161 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku platilo, že rozsudok sa stal vykonateľným, len čo uplynula lehota na plnenie.. Vykonateľnosť však môže nastať aj za kratšiu dobu než tri dni od právoplatnosti – ustanovenie § 233 Civilného sporového poriadku dáva strane sporu, ktorej by inak hrozilo nebezpečenstvo ťažko nahraditeľnej alebo značnej škody alebo inej ujmy, aby súdu navrhla vykonateľnosť rozsudku už jeho doručením.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Novozavedené definície pojmov právoplatnosť a vykonateľnosť v Civilnom sporovom poriadku

K článku si môžete spraviť aj krátky test:

OTESTUJTE SA: Novozavedené definície pojmov právoplatnosť a vykonateľnosť v Civilnom sporovom poriadku

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace odborné články


Autori

  • Mgr. Barbora Magočová

Dátum publikácie

  • 7. 6. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené