Novela zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. 5. 2017

Príspevok analyzuje zmeny týkajúce sa evidovaných uchádzačov o zamestnanie v súvislosti s výkonom zárobkovej činnosti, ako aj zmeny v kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti.

K základným cieľom prijatej právnej úpravy patrí predovšetkým regulácia podmienok, za ktorých je uchádzač o zamestnanie oprávnený vykonávať zárobkovú činnosť. Súčasne novela priniesla vyššiu motiváciu uchádzača o zamestnanie v podobe prijatia a udržania si zamestnania sprostredkovaného úradom práce tým, že sa neumožní jeho bezprostredný opätovný vstup do evidencie na obdobie šiestich mesiacov od skončenia zamestnania, ak tento občan skončil zamestnanie, ktoré mu sprostredkoval úrad, do jedného mesiaca, a to opakovane, minimálne dvakrát v priebehu troch rokov.

Novela zavádza zefektívnenie a zrýchlenie procesov schvaľovania žiadostí o poskytnutie príspevkov zavedením lehoty pre dotknuté inštitúcie poskytujúce úradu údaje a informácie v súvislosti s overovaním splnenia zákonom stanovených podmienok. Zároveň sa rozšíril okruh uchádzačov o zamestnanie – absolventov škôl, na účely zabezpečenia lepšieho prístupu k získavaniu chýbajúcich odborných zručností a praktických skúseností na pracoviskách zamestnávateľa, čo zvýšilo predpoklady pre ich prvý vstup na trh práce. Legislatívnou zmenou došlo i k zvýšeniu mobility za prácou nastavením priaznivejších podmienok pre poskytovanie príspevku na dochádzku za prácou a príspevku na podporu mobility za prácou, ako aj zosúladenie so zákonom o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Analýze danej problematiky je venovaný uvedený článok.

Najdôležitejšia zmena predmetného zákona č. 81/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kto­rým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. 5. 2017 (okrem čl. I bodov 44, 50 a 51 a bodu 59 § 72ab, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2017, a okrem čl. I bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018) je práve regulácia podmienok, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3 uvedeného zákona

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Novela zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. 5. 2017

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • JUDr. Slavomíra Gejdošová

Dátum publikácie

  • 23. 5. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené