Nové druhy ochranných známok

Príspevok sa bližšie zaoberá špecifickými druhmi ochranných známok. Popri tradičných, v právnych predpisoch výslovne uvedených ochranných známkach sa zameriava aj na tie, ktorým nie je venovaná až taká pozornosť, konkrétne pohybové a polohové ochranné známky, či ochranné známky holografické.

1. Úvod

Cieľom predmetného príspevku je v krátkosti vymedziť špecifické druhy ochranných známok, predovšetkým v kontexte judikatúry Súdneho dvora EÚ, ktorá má v danom prípade nezastupiteľný význam. Pozornosť venujeme jednotlivým označeniam, u ktorých je sporné, či ich možno považovať za ochrannú známku, a teda či napĺňajú všetky jej pojmové znaky. Okrem označení, ktorým je v posledných rokoch venovaná v teórii zvýšená pozornosť, poukazujeme aj na menej zviditeľňované označenia – hologramy, pohybová či polohová ochranná známka.

2. Všeobecne k pojmu ochranná známka

Právo ochranných známok je súčasťou systému práva duševného vlastníctva, konkrétne ide o priemyselné práva na označenie. Samotný pojem ochrannej známky v právnych predpisoch explicitne vymedzený nie je. Rovnako je tomu aj v prípade Nariadenia Rady č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva.

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach však v § 2 vymedzuje, aké označenie môže tvoriť ochrannú známku. V zmysle predmetného ustanovenia môže byť ochranná známka tvorená akýmkoľvek označením, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Ako sa ďalej pokúsime ukázať, predmetný výpočet je, aj s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora EÚ, iba demonštratívny výpočet označení, ktoré sú spôsobilé na zápis ako ochranná známka.

3. Zvuk ako ochranná známka

Pokiaľ ide o delenie ochranných známok, právna teória rozlišuje viaceré kritériá, pričom jedným z nich je spôsob vyjadrenia ochrannej známky. Z tohto hľadiska môžeme rozlišovať ochranné známky slovné, obrazové, plošné, priestorové a kombinované.VOJČÍK, P.: Právo duševného vlastníctva; Plzeň: Aleš Čenek, 2012, s. 301, ISBN 978-80-7380-373-5.

Osobitnou, veľmi špecifickou kategóriou, je zvuk. Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že zvuk nie je spôsobilý byť ochrannou známkou, a teda požívať práva z toho vyplývajúce, nie je tomu tak, čo v posledných rokoch potvrdil Súdny dvor Európskej Únie, ktorý danú problematiku riešil. Nakoľko ochrannú známku môže tvoriť “iba” označenie, ktoré možno graficky znázorniť, zaoberal sa Súdny dvor práve problematikou zachytania zvuku za účelom registrácie takéhoto označenia. Ďalšia podmienka, a to spôsobilosť odlišovať tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby, je v danom prípade nepochybne splnená, a nemá zmysel sa ňou bližšie zaoberať.

Mimoriadne dôležitým v tomto smere je Rozsudok Súdneho dvora EÚ č. C-283/01 vo veci Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex, v ktorom Súdny dvor EÚ konštatoval, že článok 2 smernice Rady 89/104/EHS, z 21. decembra 1988, o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že

• musí byť možné považovať zvukové označenia za ochranné známky, ak dokážu rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov a ak sa dajú graficky znázorniť

• ochranná známka môže pozostávať z označenia, ktoré samo osebe nie je spôsobilé, aby bolo vnímané vizuálne pod podmienkou, že ho možno graficky znázorniť predovšetkým pomocou obrázkov, čiar alebo znakov, a že je jednoznačné, určité, ucelené, ľahko pochopiteľné, zrozumiteľné, stále a objektívne.Rozsudok Súdneho dvora EÚ č. C-283/01 vo veci Shield Mark BV proti Joost Kist h.o.d.n. Memex.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Bc. Maroš Gondek

Dátum publikácie

  • 25. 2. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené