Nová kalkulačka na výpočet trov trestného konania

Užívatelia EPI Právnych systémov môžu používať novú kalkulačku na výpočet odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch.

Užívatelia EPI s predplateným prístupom k EPI Právnym systémom majú k dispozícii nasledovné právne kalkulačky:

Kalkulačka trov právneho zastúpenia

Kalkulačka je určená na výpočet trov právneho zastúpenia podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Kalkulačka náhrad advokátov

Kalkulačka je určená na výpočet hotových výdavkov – cestovného a náhrady za stratu času podľa tretej časti vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (§ 15 – § 17).

Kalkulačka súdnych poplatkov

Súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. v zn. n. p.


Túto ponuku sme rozšírili o novú Kalkulačku na výpočet trov právneho zastúpenia advokáta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch.

 

 Kompletná ponuka kalkulačiek pre používateľov EPI Právnych systémov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 655/2004 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Dátum publikácie

  • 20. 6. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené