Neodkladné opatrenia vo veciach starostlivosti o maloletých

Výber rozhodnutí krajských súdov.

Dátum publikácie: 4. 4. 2019


tt_preglejkova-rodina.jpg

Výber rozhodnutí krajských súdov:

K okruhu prípadov, v ktorých prichádza do úvahy nariadenia neodkladného opatrenia podľa § 365 CMP

Spisová značka: 5CoPom 1/2018

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 31. 5. 2018

Dátum uverejnenia v EPI: 27. 9. 2018

I. Podstatou ustanovenia § 365 zákona 161/2015 Z. z. je poskytnúť ochranu mal. dieťaťu, ktoré sa ocitne bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak si to vyžaduje okamžitá ochrana jeho...

Nevyhovujúca zmena pracovnej doby rodiča nie je dôvodom pre nariadenie neodkladného opatrenia o úprave styku

Spisová značka: 9CoP 59/2018

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2019

Dátum uverejnenia v EPI: 25. 3. 2019

I. Z odôvodnenia podaného návrhu otca je zrejmé, že jeho požiadavka na neodkladnú úpravu pomerov smeruje k zmene úpravy styku s maloletým (v porovnaní s tým, ako bola táto upravená...

K podmienkam prenesenia miestnej príslušnosti v konaniach starostlivosti súdu o maloletých

Spisová značka: 26CoP 46/2018

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2018

Dátum uverejnenia v EPI: 28. 3. 2019

I. Prenesenie miestnej príslušnosti v konaniach starostlivosti súdu o maloletých (podľa § 112 ods. 2 CMP) je výnimkou z procesného pravidla trvania miestnej príslušnosti súdu počas...

K podmienkam nariadenia neodkladného opatrenia vo veci výkonu rodičovských práv

Spisová značka: 5CoP/61/2016

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 12. 10. 2016

Dátum uverejnenia v EPI: 17. 3. 2017

I. Pokiaľ vychádzame z ust. § 36 ods. 1 Zákona o rodine jednou z podmienok na rozhodovanie súdu podľa § 36 ods. 1 je skutočnosť, že rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú. Táto...

K obsahu prípravy maloletého na stretnutia s druhým rodičom

Spisová značka: 10CoP 67/2018

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 13. 12. 2018

Dátum uverejnenia v EPI: 7. 2. 2019

Príprava maloletých na stretnutia s otcom nezahŕňa len zabezpečenie ich fyzickej prítomnosti v stanovený čas na stanovenom mieste a náležité oblečenie, či obutie, ale aj (a to...

Neodkladné opatrenie v čase, keď je styk maloletého dieťaťa s rodičom upravený

Spisová značka: 11CoP/222/2017 

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 20. 6. 2017 

Dátum uverejnenia v EPI:21. 9. 2017

Rozdelenie povinností súvisiacich s vyzdvihnutím a odovzdaním maloletých detí, ak rodičia nemajú rovnocenné možnosti zabezpečenia dopravy

Spisová značka: 5CoP 60/2018

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 15. 11. 2018

Dátum uverejnenia v EPI: 28. 1. 2019

I. Otec v podanom odvolaní namietal voči výhradne jeho povinnosti deti prevziať a aj odovzdať matke v mieste jej bydliska, pričom s touto skutočnosťou sú spojené finančné náklady,...

Pozastavenie výkonu rodičovských práv a prítomnosť pri maloletom, ak prebieha styk so starými rodičmi

Spisová značka: 15CoP 40/2018

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 7. 11. 2018

Dátum uverejnenia v EPI: 29. 1. 2019

Pozastavenie výkonu rodičovských práv a povinností prichádza do úvahy tak ako to vyplýva z ustanovenia § 38 ods. 1 zákona o rodine, ak niektorému z rodičov bráni vo výkone jeho...

Zmena bydliska maloletého bez súhlasu druhého rodiča a miestna príslušnosť

Spisová značka: 24CoP 39/2018

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 25. 10. 2018

Dátum uverejnenia v EPI: 22. 1. 2019

V zmysle § 112 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. („CMP“), na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia...

Nariadenie neodkladného opatrenia o zverení maloletého do dočasnej osobnej starostlivosti záujemcov o osvojenie by obchádzalo režim predosvojiteľskej starostlivosti

Spisová značka: 14CoP 25/2018

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2018

Dátum uverejnenia v EPI: 29. 3. 2019

I. Je sledovaným záujmom spoločnosti, a teda aj súdu, aby maloleté dieťa bolo pokiaľ možno čo najskôr zverené do osobnej starostlivosti predovšetkým fyzickej osoby a nebolo, a to...

K formulácii výroku rozhodnutia o styku z hľadiska jeho vykonateľnosti

Spisová značka: 13CoP 44/2018

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 28. 9. 2018

Dátum uverejnenia v EPI: 18. 12. 2018

Na to, aby rozhodnutie súdu bolo v súlade so záujmami maloletého dieťaťa je nevyhnutné, aby súd v konaní zistil a posúdil všetky rozhodujúce skutočnosti a vo výroku rozhodnutia...

Nariadenie neodkladného opatrenia v súvislosti s odmietnutím konvenčnej liečby onkologického ochorenia dieťaťa

Spisová značka: 14CoPom 1/2018

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 10. 9. 2018

Dátum uverejnenia v EPI: 21. 11. 2018

I. Matka dieťaťa so všetkými vyšetreniami súhlasila, avšak následne sa dožadovala prepustenia dieťaťa z nemocnice, požiadala o čas na rozmyslenie, po ktorom príde s dieťaťom na...

K rôznym prípadom nepriznania výživného pre rozpor s dobrými mravmi

Spisová značka: 7CoP 4/2018

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 28. 6. 2018

Dátum uverejnenia v EPI: 14. 9. 2018

Na prípady rozporu s dobrými mravmi súd prihliada z úradnej povinnosti, ich danosť sa zisťuje podľa konkrétnych okolností prípadu. Čitateľnejšie budú rozpory spravidla v prípadoch...

 

K podmienkam nariadenia neodkladného opatrenia podľa § 365 a § 367 CMP

Spisová značka: 6CoP/21/2017

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 7. 9. 2017

Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2017

I. V preskúmavanej veci matka podala návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v zmysle ust. § 365 CMP, na základe ktorého žiadala, aby mal. deti boli okamžite zverené do jej...

K vplyvu jednorazových výdavkov v prospech maloletého dieťaťa na zvýšenie výživného

Spisová značka: 12CoP/4/2017

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 7. 9. 2017

Dátum uverejnenia v EPI: 21. 2. 2018

Aj keď ide o jednorazový výdavok (okuliare, letný tábor, a pod.), uspokojujú sa ním odôvodnené životné potreby detí, a preto sa na týchto výdavkoch majú podieľať obaja rodičia, t....

Zmena bydliska rodiča dieťaťa môže byť dôvodom pre zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti dieťaťa

Spisová značka: 7CoP/109/2017

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 14. 6. 2017

Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2017

Zmena bydliska dieťaťa a jeho presťahovanie do vzdialeného 169 km od súčasného bydliska dieťaťa, kde má dieťa vybudované všetky podstatné väzby, je zjavne potrebné posudzovať ako...

Základným právom dieťaťa je právo na pokojné a harmonické rodinné prostredie a je povinnosťou rodičov mu takéto prostredie zabezpečiť

Spisová značka: 24CoP/59/2017

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 3. 5. 2017

Dátum uverejnenia v EPI: 25. 7. 2017

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že ideálnym stavom je, keď dieťa môže vyrastať v starostlivosti oboch rodičov - otca i matky. Zároveň je však potrebné podotknúť, že základným...

Konflikt rodičov nemôže byť na ujmu maloletého dieťaťa a v rozvíjaní jeho vzťahov so starými rodičmi

Spisová značka: 11CoP/449/2016

Forma rozhodnutia: rozsudok

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 25. 4. 2017

Dátum uverejnenia v EPI: 25. 7. 2017

Záujmom dieťaťa je nesporne vytvárať si väzby s blízkou rodinou, ktorou je pre maloletého aj rodina zo strany otca, keďže vzťah dieťaťa so starými rodičmi je veľmi významný a...

Nevedomosť o príjme rodiča a vyhrážanie sa neplatením výživného ako dôvod neodkladného opatrenia

Spisová značka: 10CoP/19/2016

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2016

Dátum uverejnenia v EPI: 18. 3. 2018

I. K matkou uvádzaným vyhrážkam otca, že prestane platiť výživné na maloleté deti, odvolací súd uvádza, že takéto vyhrážky nemožno považovať za bezprostrednú hrozbu, t. j. nemôžu...

K rozdielu medzi výchovou a starostlivosťou v súvislosti s nariadením neodkladného opatrenia

Spisová značka: 26CoP/33/2016

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 9. 11. 2016

Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2017

Neodkladným opatrením súd aj z úradnej povinnosti(bez návrhu) môže nariadiť odovzdať dieťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti toho, koho určí. Obsah tohto...


Ak súd maloletému kolízneho opatrovníka neustanoví, musí zdôvodniť, prečo tak neurobil

Spisová značka: 23CoP/52/2016

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 28. 9. 2016

Dátum uverejnenia v EPI: 2. 8. 2018

I. Ak má kolízny opatrovník chrániť záujmy maloletých detí, má sa správne ustanoviť vopred, po doručení návrhu na začatie konania (aj o začatí konania o vydaní neodkladného...

Nezhoda rodičov vs. opakovaný odchod matky s dieťaťom. Inštitút neodkladných opatrení v zmysle nového Civilného mimosporového poriadku.

Spisová značka: 11CoP/442/2016

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 28. 9. 2016

Dátum uverejnenia v EPI: 8. 11. 2016

I. Podľa názoru odvolacieho súdu si matka musí byť vedomá následkov svojho rozhodnutia (odísť z výchovného a sociálneho prostredia maloletého dieťaťa presťahovaním sa do inej...

K neodkladnému opatreniu, ktorým by bol problematický maloletý umiestnený do ústavného zariadenia

Spisová značka: 5CoP/52/2016

Forma rozhodnutia: rozhodnutie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 21. 9. 2016

Dátum uverejnenia v EPI: 27. 7. 2018

I. Odňatie dieťaťa z domáceho prostredia a jeho umiestnenie do akéhokoľvek ústavného zariadenia je vždy veľmi silným a citeľným zásahom do života dieťaťa a treba ho pokladať až za...

Nariadenie neodkladného opatrenia majúce povahu v dočasnom zverení maloletého do osobnej starostlivosti starej matky maloletého

Spisová značka: 10CoP/28/2016

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 31. 8. 2016

Dátum uverejnenia v EPI: 11. 10. 2016

I. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že ideálnym stavom je, keď dieťa môže vyrastať v starostlivosti oboch rodičov –otca i matky. Zároveň je však potrebné podotknúť, že základným...

K rozhodovaniu o nariadení neodkladného opatrenia vo veciach ochrany maloletého

Spisová značka: 9CoPom/1/2016

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 18. 8. 2016

Dátum uverejnenia v EPI: 25. 7. 2018

Ak sa maloleté dieťa ocitne bez akejkoľvek starostlivosti (ak dieťaťu nemá kto poskytnúť starostlivosť) alebo si to vyžaduje okamžitá ochrana jeho života, zdravia a priaznivého...

K úprave styku otca s maloletým dieťaťom

Spisová značka: 24CoP/28/2016

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 10. 8. 2016

Dátum uverejnenia v EPI: 11. 10. 2016

Aj rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti má právo v primeranom rozsahu podieľať sa na výchove dieťaťa, v starostlivosti oň i na budovaní citových a rodinných...

K výkonu rozhodnutia o úprave styku s maloletými deťmi

Spisová značka: 3CoE/35/2016

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Krajský súd

Dátum rozhodnutia: 30. 6. 2016

Dátum uverejnenia v EPI: 16. 1. 2017

I. V prípade, že exekučným titulom je predbežné opatrenie (od 1. 7. 2016 tzv. neodkladné opatrenie, pozn. aut.), je vhodné zaoberať sa vo vykonávacom konaní názorom maloletých detí...

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené