Navrhované zásadné zmeny v Exekučnom poriadku a ich vplyv na samosprávu

Ministerstvo spravodlivosti SR dalo do pripomienkového konania návrh obsiahlej a v niektorých bodoch pomerne zásadnej novely Exekučného poriadku. Pretože služby exekútorov využíva väčšina samospráv na realizáciu núteného výkonu svojich pohľadávok voči dlžníkom, predstavíme stručne najpodstatnejšie body, ktoré sa môžu dotknúť aj samospráv ako oprávnených.

1 Náhodný výber exekútora

V súčasnosti si oprávnený (veriteľ) môže vybrať ľubovoľného exekútora. Po novom (§ 54) by mal byť exekútor vyberaný súdom náhodným výberom, a to exekútor vymenovaný pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, na ktorom je adresa:

  1. trvalého pobytu povinného, ak je povinný fyzickou osobou,
  2. miesta podnikania, ak je povinný fyzickou osobou oprávnenou podnikať,
  3. sídla povinného, ak je povinný právnickou osobou,
  4. sídla orgánu, ktorý je podľa osobitných predpisov oprávnený konať za štát, ak je povinným štát,
  5. sídla organizačnej zložky podniku, ak  ide o zahraničnú právnickú osobu.

Teda už nebude možné vyberať si exekútora podľa vlastného uváženia (napr. podľa toho, ktorý je ako efektívny pri vymáhaní), ale exekútori budú náhodne prideľovaní súdom. To bude mať v praxi za následok aj to, že oprávnený bude musieť byť v kontakte s oveľa väčším počtom exekútorov než doteraz, pričom exekútori budú môcť byť z celej SR, pretože dôležitá bude adresa povinného, nie oprávneného. Spôsobí to tak značnú administratívnu záťaž pre oprávneného, ktorý tak bude musieť pracovať s množstvom exekútorov s rozdielnym spôsobom práce a aj rozdielnym výkonom, čo už nebude možné ovplyvniť.

2 Jediný exekučný súd

Navrhuje sa (§ 48) jediný exekučný súd pre celú SR, a to Okresný súd Banská Bystrica – teda už nie ako doteraz, kedy bol každý okresný súd príslušný na exekučné veci (napr. vydávanie poverení pre exekútorov, rozhodovanie o námietkach a i.). Je oprávnená pochybnosť, či tento jediný súd bude zvládať celoslovenskú exekučnú agendu, navyše ak sa v rámci iného návrhu nového zákona (o tzv. upomínacom konaní – https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-690) navrhuje výlučne tomuto súdu zveriť aj agendu elektronických platobných rozkazov.

3 Povinný preddavok

Na rozdiel od súčasnosti už bude musieť oprávnený exekútorovi vždy vopred zložiť preddavok (§ 57).

 

Článok je je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Navrhované zásadné zmeny v Exekučnom poriadku a ich vplyv na samosprávu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Prameň

Autori

  • JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Dátum publikácie

  • 15. 7. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené