Nariadenie eIDAS a slovenský zákon o dôveryhodných službách

Posilnia dôveru pri elektronických transakciách v rámci EÚ?

ÚVOD

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“) je kľúčovým a svojím spôsobom aj prelomovým právnym predpisom EÚ. Kľúčovým je najmä s ohľadom na jeho ambiciózne ciele a prelomovým preto, lebo prichádza v čase, keď už krajiny EÚ majú túto problematiku v širšej či užšej miere upravené národnými zákonmi. Cieľom nariadenia eIDAS je posilniť dôveru pri elektronických transakciách na vnútornom trhu vytvorením spoločného základu pre bezpečné elektronické interakcie medzi občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej správy, čím sa zvýši účinnosť verejných a súkromných on-line služieb, elektronického podnikania a elektronického obchodu v EÚ. Nariadenie eIDAS pre tento účel vytvára podmienky pre vzájomné uznávanie kľúčových cezhraničných prostriedkov komunikácie, ako sú elektronická identifikácia, elektronické dokumenty, elektronické podpisy a elektronické doručovacie služby. Nariadenie eIDAS nadobudlo účinnosť 1. júla 2016 a týmto dňom sú jeho ustanovenia týkajúce sa dôveryhodných služieb priamo aplikovateľné a priamo záväzné vo všetkých 28 členských krajinách EÚ. Znamená to, že dôveryhodné služby už viac nie sú upravené národným právom.

Čo prináša nové nariadenie eIDAS predovšetkým z pohľadu už zrušeného zákona o elektronickom podpise a predchádzajúcej smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy (ďalej len „smernica o EP“), aký bude mať vplyv nariadenie eIDAS na už existujúce a fungujúce prostredie poskytovateľov, aké výhody prinesie samotným používateľom (občania, spoločnosti a orgány verejnej správy) a aké nové služby a povinnosti zavádza? Odpovede na tieto, ako aj ďalšie s tým súvisiace otázky vám priblížime v nasledujúcom príspevku.

PREDMET ÚPRAVY NARIADENIA eIDAS

Nariadenie eIDAS je zamerané striktne na cezhraničné aspekty elektronickej identifikácie a nerieši vydávanie prostriedkov elektronickej identifikácie, ktoré tak ponecháva ako „výlučnú výsadu členských štátov.“ Nariadenie je všeobecne záväzný a priamo aplikovateľný predpis s bezprostredným účinkom.

V praxi to znamená, že dodržiavanie každého nariadenia EÚ na území SR zabezpečuje zákonom určený orgán verejnej správy SR (v prípade nariadenia eIDAS je ním Národný bezpečnostný úrad, ďalej len „Úrad“).

Súčasná právna úprava pre oblasť dôveryhodných služieb je teda v Slovenskej republike popri priamo záväznom nariadení eIDAS doplnená ešte všeobecne záväzným právnym predpisom v podobe zákona o dôveryhodných službách,Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách). ktorý dopĺňa nariadenie eIDAS v častiach, ktoré sú zverené do výlučnej kompetencie členskému štátu. Zákon o dôveryhodných službách spolu s nariadením eIDAS tvoria ucelenú, prehľadnú a aplikovateľnú právnu úpravu (aj keď pre bežného čitateľa možno fragmentovanú). Zákon o dôveryhodných službách tak predstavuje tzv. implementačný/vykonávací právny predpis a jeho účelom je „doplnenie“ nariadenia eIDAS. Nie je možné ich vnímať izolovane, ale výlučne vo vzájomných súvislostiach.

Podpisovateľ – výlučne fyzická osoba

Podľa čl. 3 ods. 9 nariadenia eIDAS je podpisovateľom výlučne fyzická osoba, ktorá vyhotovuje elektronický podpis. Elektronický podpis môže byť teda vyhotovený iba fyzickou osobou, ktorá je jediná schopná prejaviť svoju vôľu. Toto je zásadný rozdiel v porovnaní so smernicou o EP, kde elektronický podpis slúžil skôr ako prostriedok autentizácie a umožňoval použitie elektronického podpisu aj právnickou osobou. Od účinnosti nariadenia eIDAS bude vydanie certifikátu pre právnickú osobu neprípustné. Pre právnické osoby preto nariadenie eIDAS zavádza inštitút tzv. elektronickej pečate.

Elektronická pečať

Elektronické pečate majú vo všeobecnosti slúžiť ako dôkaz, že elektronický dokument vydala právnická osoba a zabezpečovať istotu, pokiaľ ide o pôvod a integritu dokumentu.

ZÁKON O DÔVERYHODNÝCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v článku označovaný ako „zákon o dôveryhodných službách“) nadobudol účinnosť 18. októbra 2016. Zákon o dôveryhodných službách predstavuje tzv. implementačný/vykonávací právny predpis a jeho účelom je „doplnenie“ nariadenia eIDAS, pričom rieši a upravuje iba tie časti nariadenia eIDAS, ktoré budú aplikovateľné od 1. júla 2017, tzn. problematiku dôveryhodných služieb (alebo ak máme byť terminologicky presní, tak služieb vytvárajúcich dôveru).

Zákon o dôveryhodných službách mení terminológiu už predtým zavedenú do právneho poriadku SR, a to zákonom o elektronickom podpise. Zákon o dôveryhodných službách v súlade s pravidlami pre implementáciu všeobecne záväzných aktov EÚ neobsahuje ustanovenie, ktoré by definovalo a vymedzovalo pojmy používané nariadením eIDAS. Základné pojmy, ktoré používa aj zákon o dôveryhodných službách, sú definované najmä v článku 3 nariadenia eIDAS a ich vymedzenie sa vyriešilo odkazom na nariadenie eIDAS.

Používanie elektronického podpisu v styku s orgánmi verejnej moci

Nariadenie eIDAS necháva na zvážení členských krajín, aký druh elektronického podpisu budú vyžadovať pre on-line verejné služby alebo transakcie (u nás chápaný ako „styk s orgánmi verejnej moci“).

ZÁVER

Nariadenie eIDAS je prvým konkrétnym krokom Európskej komisie v stratégii jednotného digitálneho trhu (Digital Single Market), ktorý sa má v EÚ stať realitou do roku 2020. Jeho cieľom je zjednodušiť nielen elektronické obchodovanie, ale aj všetky cezhraničné transakcie. Nariadenie eIDAS ruší doterajšiu európsku smernicu EP a Rady o elektronickom podpise a nový zákon o dôveryhodných službách ruší jej transpozičný národný zákon – zákon o elektronickom podpise.

Hlavným prínosom nariadenia eIDAS je odstránenie cezhraničných bariér, možnosť úplného elektronického podania v iných členských krajinách, ako aj možnosť riešenia mnohých životných situácií na diaľku. Takýmto prínosom by malo byť nariadenie eIDAS aj pre mnohé obchodné spoločnosti, ktoré tak budú schopné oveľa ľahšie sa zúčastňovať na verejných tendroch v iných štátoch EÚ, a to bez nutnosti zaoberať sa akýmikoľvek papierovými dokumentmi. Študent zo Slovenska by mal mať možnosť prihlásiť sa na univerzitu v inej členskej krajine EÚ bez toho, aby tam musel vycestovať kvôli „papierovej administratíve“. Daňový poplatník by mohol na diaľku vyplniť a odovzdať daňové priznanie v inej krajine EÚ. K transparentnosti jednotného trhu nepochybne prispeje aj zavedenie značky dôvery EÚ, ktorou sa budú označovať kvalifikované dôveryhodné služby poskytované kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodných služieb a prostredníctvom ktorej sa jasne bude rozlišovať medzi kvalifikovanými dôveryhodnými službami a ostatnými dôveryhodnými službami. Praktické dosahy novej legislatívy pocítia používatelia snáď už čoskoro.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Nariadenie eIDAS a slovenský zákon o dôveryhodných službách

K téme pozri aj:

Predpis EÚ 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady( EÚ) č. 910/2014 z  23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES

Odborný článok

Elektronické schránky pre právnické osoby a ich dosah a účinok

Odborné školenie

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Videoškolenie

Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
  • 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
  • 272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

Autori

  • Mgr. Zuzana Halásová, PhD.
  • doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Dátum publikácie

  • 2. 2. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené