MS SR: Upozornenie na tzv. fikciu doručenia

Ministerstvo spravodlivosti upozorňuje, že od 1. 11. 2017 začína pre elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie platiť tzv. „fikcia doručenia“.

Dátum publikácie: 27. 10. 2017


Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na svojej webovej stránke upozornenie týkajúce sa zmien zavedených zákonom č. 238/2017 Z. z , ktorým sa mení z.č. 305/2013 Z. z. e-Gov.

Podľa doterajšieho nastavenia pravidiel pre doručovanie do dátových schránok sa platobný rozkaz alebo upovedomenie o exekúcii považovalo za doručené len vtedy, ak sa jeho adresát s jeho obsahom oboznámil (ak si ho pozrel v elektronickej schránke). V opačnom prípade musel súd doručenie opakovať, prípadne rozhodnutie zrušiť a nariadiť pojednávanie. V praxi to znamená, že ak ste mali aktívnu elektronickú schránku, na ktorú Vám prišlo upovedomenie o začatí exekúcie, ale Vy ste si ju neotvorili a tým pádom ste o upovedomení nevedeli, nezmeškali ste žiadnu zásadnú lehotu.

To sa po 1. novembri 2017 mení.

Od 1. novembra 2017 sa na základe schválenej novely zákona o e-Governmente toto nastavenie mení a tzv. „fikcia doručenia“ (podľa ktorej sa elektronický úradný dokument považuje za doručený uplynutím 15-dňovej lehoty bez ohľadu na to, či si ho adresát v e-schránke otvoril, alebo nie) platí už aj na elektronický platobný rozkaz a upovedomenie o začatí exekúcie. Po 15 dňoch tak začnú plynúť účinky doručeného platobného rozkazu alebo upovedomenia o exekúcii bez ohľadu na to, či si dotknutá osoba túto poštu prečítala alebo nie. Zmenu, ktorú presadzovali poslanci ústavnoprávneho parlamentného výboru, odôvodňovali tým, že môže prispieť k efektívnejšiemu doručovaniu úradných dokumentov do e-schránok.

Zmena sa vzťahuje na fyzické osoby aj na právnické osoby s aktívnymi elektronickými schránkami.

Rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviská alebo iné dokumenty doručuje ministerstvo spravodlivosti, jeho rezortné organizácie a súdy výlučne do aktivovaných elektronických schránok fyzických a právnických osôb už od 1.novembra 2016. Na tieto dokumenty sa už vzťahuje aj fikcia doručenia, a tým pádom sa na ne po 15 dňoch prihliada ako na doručené. Po roku k týmto dokumentom pribúda aj elektronický platobný rozkaz a upovedomenie o začiatku exekúcie.

Ide o dôležité informácie, a preto by si osoby s aktívnymi elektronickými schránkami mali tieto schránky pravidelne kontrolovať. Môžu vďaka tomu predísť mnohým nepríjemnostiam.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
  • 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
  • 238/2017 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené