K odstúpeniu predávajúceho od kúpnej zmluvy po postúpení pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny

Najvyšší súd ČR sa v rozhodnutí  sp. zn. 29 Cdo 2483/2012 venuje právnym súvislostiam postúpenia pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny a práva postupcu odstúpiť od kúpnej zmluvy pre omeškanie kupujúceho s jej zaplatením.

Najvyšší súd ČR sa v rozhodnutí  sp. zn. 29 Cdo 2483/2012 venuje právnym súvislostiam postúpenia pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny a právu postupcu odstúpiť od kúpnej zmluvy pre omeškanie kupujúceho s jej zaplatením.

Právna veta:

Právo odstúpiť od zmluvy pre omeškanie dlžníka s plnením dlhu svedčí veriteľovi (§ 517 ods. 1 OZ), t. j. osobe, voči ktorej je dlžník povinný dlh plniť (§ 494 OZ). Ak predávajúci postúpi pohľadávku na zaplatenie kúpnej ceny, nestáva sa síce postupník stranou kúpnej zmluvy (tou zostáva postupca), ale postupca prestáva byť veriteľom pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny (v pomeroch slovenského práva bližšie § 524 a nasl. OZ). Ak nie je veriteľom, nemôže – ak si nedohodnú zmluvné strany v kúpnej zmluve niečo iné – odstúpiť od kúpnej zmluvy pre omeškanie kupujúceho so splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu.

V rozhodnutí je teda na základe zhodnotenia komplexných vzťahov právnej úpravy prijatý záver, že postupca – predávajúci, ktorý aj po postúpení pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny zostane zmluvnou stranou kúpnej zmluvy, nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pre omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny. Dôvodom je, že toto právo by vo vzťahu ku kúpnej cene na základe ustanovenia § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka svedčilo len veriteľovi – predávajúci však už po postúpení pohľadávky vo vzťahu k povinnosti na zaplatenie kúpnej ceny veriteľom nie je.

Neprehliadnite:
Rozhodnutie Najvyššieho súdu sa neuplatní len pre pohľadávku na zaplatenie kúpnej ceny – na základe analógie je možné ho aplikovať na všetky prípady postúpenia pohľadávok. Pokiaľ teda pôvodný veriteľ pohľadávku postúpi, nemôže už pre omeškanie s jej plnením odstúpiť od zmluvy, na základe ktorej pohľadávka vznikla, keďže po postúpení už nebude vo vzťahu k tejto pohľadávke veriteľom.

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 29 Cdo 2483/2012


Dátum publikácie

  • 26. 3. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené