K náležitostiam správnej žaloby podanej fyzickou osobou

Ak ide o podanie, ktorým sa osoba domáha preskúmania rozhodnutia v sociálnych veciach, považuje sa takéto podanie za žalobu (§ 31 ods. 2 SSP), ktorá musí okrem náležitostí podľa § 57 SSP obsahovať aj ďalšie náležitosti podľa § 202 ods. 1 SSP. 

Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn.  20Sa/15/2017 zo dňa 27. 6. 2017

 

Správnemu súdu bolo dňa 27. apríla 2017 doručené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie zo dňa 29. marca 2017 pod sp. zn. 625 415 2366 0, ktorým podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamietla žiadosť o invalidný dôchodok O. D., odvolávajúc sa pritom na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 20Sd/110/2016-20 zo 14. decembra 2016. Spolu s rozhodnutím bol doručený aj odborný lekársky posudok O. D. zo dňa 23. februára 2017. Zasielateľom rozhodnutia a lekárskeho posudku je podľa poštovej obálky O. D., I. XXX/XX, XXX XX A. R.. Obsahom zásielky adresovanej súdu nebolo iné písomné podanie, v ktorom by O. D. (žalobkyňa) uviedla, čoho sa na Krajskom súde v Banskej Bystrici domáha vo vzťahu k predloženému rozhodnutiu.

2. Z uvedeného dôvodu správny súd dospel s poukazom na §§ 202 ods. 255 ods. 3 a § 5 ods. 2 SSP k záveru, že zrejme úmyslom žalobkyne bolo podanie žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej. Následne správny súd vyhodnotil vyššie opísané podanie žalobkyne ako neúplné a nejasné. Z toho dôvodu správny súd podľa § 59 SSP uznesením pod č. k. 20Sa/15/2017-12 vyzval žalobkyňu, aby v lehote 10 dní od doručenia uznesenia odstránila vady podania zo dňa 27.04.2017, a to pod následkom jeho odmietnutia.

3. Žalobkyni bolo uznesenie pod č. k. 20Sa/15/2017-12 doručené dňa 26.05.2017. Žalobkyňa v lehote stanovenej súdom svoje podanie nedoplnila.

 

Právna veta:
Ak ide o podanie, ktorým sa osoba domáha preskúmania rozhodnutia v sociálnych veciach, považuje sa takéto podanie za žalobu (§ 31 ods. 2 SSP), ktorá musí okrem náležitostí podľa § 57 SSP obsahovať aj ďalšie náležitosti podľa § 202 ods. 1 SSP. Žaloba, ktorá však všetky náležitosti podľa § 202 ods. 1 SSP neobsahuje, netvorí prekážku konania. Správny súd môže žalobu fyzickej osoby prejednať, a to z dôvodu uplatnenia zásady neformálnosti konania, ktorá je upravená v § 202 ods. 2 SSP (a contrario). Nedostatok náležitostí žaloby podľa § 202 SSP sa môže odraziť len v procesnom výsledku (úspechu) žalobcu. Správny súd však nepristúpi k preskúmaniu predloženého rozhodnutia bez toho, aby žalobca aspoň nepredložil k rozhodnutiu žalovaného podanie, z ktorého vyplýva, kto podanie robí, akému súdu je určené, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, s pripojeným podpisom konajúceho. Absencia podania nespĺňajúceho náležitosti podľa § 57 SSP je prekážkou konania, ktorá bráni, aby správny súd predložené rozhodnutie vecne preskúmal.

 

 

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 20Sa/15/2017

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Dátum publikácie

  • 10. 10. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené