Európske konania o zablokovanie účtov

Výhodou je pôsobenie aj voči viacerým bankovým účtom v rozličných krajinách Európskej únie.

Autori: JUDr. Mária Sumková, PhD.
Dátum publikácie: 19. 5. 2017


Odo dňa 18. januára 2017 je umožnené súdu vydať európsky príkaz na zablokovanie účtu dlžníka, aby v žiadnom z členských štátov Európskej únie, kde má dlžník zriadený účet, nemohol so svojimi finančnými prostriedkami disponovať a ohroziť tak vymáhanie pohľadávky veriteľa.

V rámci práva Európskej únie prichádza do úvahy niekoľko užitočných nástrojov, ktoré môžu vymáhanie pohľadávky za hranicami štátu pôvodu dlžníka zjednodušiť. Jedným z najvýznamnejších sú priamo aplikovateľné ustanovenia nariadenia Brusel Ia, z ktorého samotnej podstaty vyplýva, že rozhodnutie vydané členským štátom Európskej únie možno uznať a vykonať v inom členskom štáte.

Odo dňa 18. januára 2017 je umožnené súdu vydať európsky príkaz na zablokovanie účtu dlžníka, aby v žiadnom z členských štátov Európskej únie, kde má dlžník zriadený účet, nemohol so svojimi finančnými prostriedkami disponovať a ohroziť tak vymáhanie pohľadávky veriteľa. To znamená, že zablokovanie účtu pôsobí nielen voči transakciám uskutočňovaným výhradne dlžníkom, ale aj voči tretím osobám, splnomocneným dlžníkom realizovať pohyby na účte a používať tieto finančné prostriedky – napríklad formou trvalého príkazu či zriadením inkasa.

Príslušnosť súdu

Príslušnosť súdu sa líši v závislosti od fázy konania, v rámci ktorej veriteľ pristúpi na uplatnenie Nariadenia. Ak veriteľ ešte neprijal vykonateľné rozhodnutie, verejnú listinu alebo nedošlo k uzavretiu súdneho zmieru, príslušným je súd členského štátu, ktorý má rozhodovať vo veci samej, teda súd príslušný podľa nariadenia Brusel Ia. Ak je však dlžníkom spotrebiteľ, o vydanie príkazu na zablokovanie je možné požiadať len súd členského štátu, kde má spotrebiteľ bydlisko. Posledný prípad je, ak veriteľ už disponuje exekučným titulom – vtedy je príslušnosť súdu daná rozhodnutím zakladajúcim exekučný titul.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Nariadenie o zavedení európskeho konania o zablokovaní účtov

 

K uvedenej téme pozri aj: 

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z  15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach

  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1823 z 10. októbra 2016, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach

 

 

Autor: JUDr. Mária Sumková, PhD.

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené