ESD: Rozhodcovská doložka v dohode medzi Holandskom a SR o ochrane investícií nie je zlučiteľná s právom EÚ

Rozhodnutie ESD k súdnemu sporu ohľadom dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Súdny dvor dospel k záveru, že rozhodcovská doložka uvedená v investičnej dohode ohrozuje autonómiu práva Únie, a preto je s ním nezlučiteľná.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 12. 3. 2018


V roku 1991 bývalé Československo uzavrelo s Holandskom dohodu o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Dohoda stanovuje, že spory medzi zmluvným štátom a investorom druhej zmluvnej strany sa vyriešia priateľsky, a ak to nebude možné, pred rozhodcovským súdom.

V roku 2004 Slovenská republika otvorila svoj trh so zdravotným poistením súkromným zahraničným investorom. Spoločnosť Achmea, patriaca do holandskej poisťovacej skupiny, tak založila na Slovensku dcérsku spoločnosť s cieľom poskytovať v Slovenskej republike súkromné zdravotné poistenie. V roku 2006 však Slovenská republika čiastočne odstúpila od liberalizácie trhu so zdravotným poistením a predovšetkým zakázalo rozdeľovanie zisku pochádzajúceho z činnosti v oblasti zdravotného poistenia.

V roku 2008 Achmea iniciovala proti Slovenskej republike rozhodcovské konanie na základe investičnej dohody z dôvodu, že podľa nej uvedený zákaz bol v rozpore s touto dohodou a spôsobil jej peňažnú škodu. V roku 2012 rozhodcovský súd konštatoval, že Slovensko skutočne porušilo predmetnú dohodu a uložil mu povinnosť zaplatiť spoločnosti Achmea náhradu škody vo výške približne 22,1 milióna eur.

Slovenská republika následne podala na nemecké súdy žalobu o neplatnosť rozsudku rozhodcovského súdu. Podľa Slovenska je rozhodcovská doložka obsiahnutá v investičnej dohode v rozpore s viacerými ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko), ktorý v tejto veci rozhodoval o odvolaní, položil Súdnemu dvoru otázku, či je rozhodcovská doložka, ktorú Slovenská republika napadala, zlučiteľná správom Európskej únie.

Súdny dvor dospel k záveru, že rozhodcovská doložka uvedená v investičnej dohode ohrozuje autonómiu práva Únie, a preto je s ním nezlučiteľná.

 

Celé znenie rozhodnutia C-284/16 zo dňa 6. 3. 2018:

K právomoci rozhodcovského súdu pri investičnom spore

Autor: JUDr. Peter Rohaľ


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené