Dovolanie v rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR

Výber novej judikatúry k prípustnosti dovolania podľa Civilného sporového poriadku.

Prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP

Dovolanie proti uzneseniu, ktorým odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvej inštancie a vec mu vrátil na ďalšie konanie, nesmeruje proti rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej, ani rozhodnutiu, ktorým sa konanie končí, proti ktorým je dovolanie prípustné v zmysle ustanovenia § 420 Civilného sporového poriadku.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 19. 1. 2017 sp. zn. 3 Cdo 236/2016, R 19/2017)

 

Kumulácia dôvodov prípustnosti dovolania v zmysle § 420 CSP a § 421 CSP

Kumulácia dôvodov prípustnosti dovolania v zmysle § 420 CSP a § 421 CSP je neprípustná.
Ak sú v dovolaní súbežne uplatnené dôvody prípustnosti podľa oboch uvedených ustanovení, dovolací súd sa pri skúmaní prípustnosti dovolania obmedzí len na posúdenie prípustnosti dovolania z hľadiska § 420 CSP.
Ak sú v dovolaní uplatnené viaceré vady zmätočnosti uvedené v § 420 písm. a/ až f/ CSP, dovolací súd sa pri skúmaní prípustnosti dovolania obmedzí výlučne na skúmanie prípustnosti dovolania z hľadiska existencie tej procesnej vady zmätočnosti, ktorá je v tomto ustanovení uvedená na prednejšom mieste.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 19. 4. 2017, sp. zn. 1 VCdo 2/2017, Veľký senát)

 

K dovolaniu voči uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo rozhodnuté o odvolaní proti uzneseniu súdu prvej inštancie o zamietnutí návrhu žalovaného na prerušenie konania

V zmysle citovaného ustanovenia § 421 ods. 2 C. s. p. dovolanie pre nesprávne právne posúdenie veci nie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým bolo rozhodnuté o odvolaní proti uzneseniu o prerušení konania podľa § 164 C. s. p., ktoré je obdobou ustanovenia § 109 ods. 2 písm. c) O. s. p. I keď ustanovenie § 421 ods. 2 C. s. p. výslovne nevylučuje prípustnosť dovolania aj proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým bolo rozhodnuté o odvolaní proti uzneseniu súdu prvej inštancie o zamietnutí návrhu na prerušenie konania, rešpektujúc zásadu efektivity konania (Čl. 17 C. s. p.) treba podľa názoru dovolacieho súdu neprípustnosť dovolania aj pre tento prípad vyvodiť z analogického použitia tohto ustanovenia (Čl. 4 ods. 1 C. s. p.).


(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. 3. 2017 sp. zn. 6 Cdo 35/2017)

 

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Dátum publikácie

  • 14. 7. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené