Dovolanie (§ 419 a nasl. CSP)

Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorým je možné napadnúť len právoplatné rozhodnutie (rozsudok alebo uznesenie) odvolacieho súdu.

Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorým je možné napadnúť len právoplatné rozhodnutie (rozsudok alebo uznesenie) odvolacieho súdu. Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podáva sa na súde, ktorý rozhodol vo veci v prvom stupni. Dovolateľ musí byť zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. sa platí súdny poplatok za dovolanie vo výške dvojnásobku poplatku uvedeného v sadzobníku súdnych poplatkov pri položke za návrh na začatie konania. Základom poplatku je cena nároku uplatneného v dovolaní (§ 7 ods. 9 zákona č. 71/1992 Zb.).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu (uzneseniu alebo rozsudku) odvolacieho súdu, a to z dôvodov taxatívne vymedzených v § 420 Civilného sporového poriadku.

Vysvetľujúci komentár k návrhu je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie spolu so vzorom v editovateľnom formáte nájdete v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní:

Dovolanie (§ 419 a nasl. CSP)

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Mgr. Igor Šumichrast

Dátum publikácie

  • 26. 5. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené