Dohoda o zrušení finančného záväzku (§ 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka)

Ustanovenie § 572 ods. 2 Občianskeho zákonníka priznáva zmluvným stranám možnosť dohodnúť si  zrušenie (zánik) záväzku, ktorého plnenie doteraz nenastalo, resp. jeho časť, a to bez toho, aby doterajší záväzok bol nahradený novým. V prípade viacerých dlžníkov alebo veriteľov na jednej strane alebo oboch stranách záväzku sa však vyžaduje súhlas všetkých osôb.

Dohoda o zrušení finančného záväzku

uzatvorená podľa § 572 ods. 2 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Dohoda“) medzi

 1. Veriteľ

GOLDEN, s. r. o.,

so sídlom: Široká  77, 934 56 Nitra

IČO: 22 333 444

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  oddiel Sa, vložka č. 55t66/N, v zastúpení: 

JUDr. Jozef Dlhý, konateľ

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 10172877/5200

 (ďalej len „Veriteľ“)

a

 1. Dlžník

Meno a priezvisko: 

Iveta Hrvová

Bydlisko:

Pálfyho č. 20, 926 01 Sereď

Dátum narodenia:

 15. 12. 1988

Bankové spojenie:

Prima Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu:

528699/2500

 (ďalej len „Dlžník“)

(Veriteľ  a Dlžník, ďalej spoločne  len „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenie

 1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 2. 9. 2015 zmluvu o pôžičke č. 3/2015 (ďalej len „Zmluva o pôžičke“), na základe ktorej mal Veriteľ v súlade s čl. 2 ods. 1 Zmluvy o pôžičke poskytnúť Dlžníkovi pôžičku na rekonštrukciu domu vo výške 5 000 EUR (ďalej len „Pôžička“), a to prostredníctvom bankového prevodu na bankový účet Dlžníka uvedený v záhlaví Zmluvy o pôžičke do troch dní po podpísaní Zmluvy o pôžičke.
 2. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že zo strany Veriteľa nedošlo ku dňu uzavretia tejto Dohody k poskytnutiu Pôžičky v zmysle Zmluvy o pôžičke.

 

Čl. II

Predmet Dohody

 

 1. Predmetom tejto Dohody je dohoda Zmluvných strán o zrušení Zmluvy o pôžičke v celom rozsahu a od začiatku jej trvania.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zrušená Zmluva o pôžičke sa nenahradzuje novým záväzkom.
 3. Zmluvné strany uzatvorením tejto Dohody potvrdzujú, že akékoľvek ich vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o pôžičke sú riadne vyrovnané.

 

Čl. III

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na vzťahy neupravené touto Dohodou sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 2. Dohoda nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
 3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jeden rovnopis.
 4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Dohody možno vykonať na základe dohody Zmluvných strán vo forme písomných dodatkov označených príslušným poradovým číslom a podpísaných obomi Zmluvnými stranami.
 5. Ak niektoré z ustanovení Dohody je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení Dohody, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
 6. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam Dohody zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na Dohode.

 

 

V Nitre dňa 20. septembra 2015

 

V Nitre dňa 20. septembra 2015

 

Dlžník:

 

 

...................................................                 

Iveta Hrvová

 

 

Veriteľ:

 

 

...................................................       

 

GOLDEN, s. r. o.,

JUDr. Jozef Dlhý, konateľ

Uvedený vzor zmluvy v editovateľnom formáte nájdete spolu s vysvetľujúcim komentárom v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní:

Dohoda o zrušení finančného záväzku

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

 • Mgr. Miriama Draškovičová

Dátum publikácie

 • 7. 10. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené