Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016

Príspevok je určený daňovníkom – právnickým osobám, ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2016.

Cieľom príspevku je najmä poukázať na tie ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré s danou problematikou bezprostredne súvisia.

Povinnosť podať daňové priznanie patrí po registrácii medzi základné povinnosti daňového subjektu. Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie, a to ani na výzvu správcu dane, správca dane určí daňovému subjektu daň podľa pomôcok.

S problematikou súvisia ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. Ide o daňové inštitúty ako základ dane, zrážková daň, odpočet daňovej straty, lehota na podanie priznania, predĺženie tejto lehoty, daňová licencia, platenie preddavkov na daň, použitie podielu zaplatenej dane a pod.

V osobitnej časti sa príspevok venuje aj položkám (pripočítateľným a odpočítateľným), ktorými sa účtovný hospodársky výsledok transformuje na základ dane, napr. opravné položky, rezervy, opravy chýb, odpis pohľadávky a príslušenstva pohľadávky, nájomné uhrádzané fyzickej osobe, zmluvné pokuty, technické zhodnotenie prenajatého majetku, nezrealizované kurzové rozdiely, predaj podniku, manká a škody, obchodné vzťahy medzi závislými osobami.

Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Posledný deň na podanie priznania za rok 2016 je 31. marec 2017 (piatok). Za stanovených podmienok daňový subjekt môže legálne podať daňové priznanie aj po 31. marci 2017, a to bez toho, aby mu hrozili sankcie zo strany daňového úradu (viac informácií a vzory oznámení o predĺžení lehoty v 2. časti: Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania).

Tlačivo na vyplnenie daňového priznania

Podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. vzory tlačív daňových priznaní ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. Pre rok 2016 nebol pre právnické osoby publikovaný nový vzor daňového priznania k dani z príjmov.

To znamená, že pre rok 2016 použijú právnické osoby rovnaké tlačivo daňového priznania ako v roku 2015.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že vo Finančnom spravodajcovi č. 31/2016 bolo uverejnené Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) platné pri podávaní daňového priznania u daňovníka, ktorému posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul po 31. 12. 2016 (MF/20689/2016-721).

Oproti pôvodnému poučeniu došlo k zmenám textu k riadkom 140, 260, 302, 830, pri tabuľke „A“ k zmenám textu k riadkom 6 a 16.

Taktiež sa spresnilo, že daňovník, ktorý žiada vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza v V. časti – Miesto na osobitné záznamy daňovníka číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka (VI. Časť – žiadosť o vrátenie daňového preplatku). Doplnil sa aj postup pre vyplnenie IČO/SID do tlačiva daňového priznania pre účely poukázania podielu zaplatenej dane organizačným jednotkám občianskych združení.

V časti Počet príloh sa doplnilo, že prílohou priznania je Príloha k § 30c zákona a Príloha k IV. časti, aj keď ich daňovník nevypĺňa.

Pre všetky právnické osoby je určený len jeden typ daňového priznania (DPPOv15_1), a to bez ohľadu na to, či ide o podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt. Samotný vzor daňového priznania má desať strán plus dve vzorové prílohy, a to jednu vzorovú prílohu k § 30c zákona – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona a jednu vzorovú prílohu k IV. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

Na 9. strane môže daňovník uviesť jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. Ak chce poskytnúť podiel viacerým prijímateľom, uvedie ich v prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania. Ako už bolo uvedené, tlačivo daňového priznania má ešte jednu prílohu, a to prílohu k § 30c zákona – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona o dani z príjmov. Túto prílohu prikladá k daňovému priznaniu iba daňovník, ktorý si uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP, pričom za každý projekt sa podáva samostatná príloha.

U daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo samostatnou prílohou daňového priznania je aj:

  • evidencia v rozsahu účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát = 2 ks samostatných príloh) k tabuľke G2; poznámky sa neprikladajú,
  • prehľad úprav výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia k tabuľke G3. Táto príloha nemá určený vzor.

Na strane 10 daňového priznania daňovník uvedie v príslušnej kolónke celkový počet príloh daňového priznania. V zmysle § 49 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. prílohou daňového priznania sú len doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok vrátane vyplneného tlačiva daňového priznania: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016

 

Obsah príspevku:

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Marián Drozd

Dátum publikácie

  • 9. 3. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené