Daňové licencie sa blížia. Na koho sa nevzťahujú?

Bude sa jednať o takzvanú minimálnu daň, z ktorej sa odpočítavajú úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci alebo pre prijímateľov stimulov a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa ustanovení o zamedzení dvojitého zdanenia. Platí ju daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

Čo je vlastne daňová licencia

Bude sa jednať o takzvanú minimálnu daň, z ktorej sa odpočítavajú úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci alebo pre prijímateľov stimulov a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa ustanovení o zamedzení dvojitého zdanenia. Platí ju daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

Jednoducho povedané – minimálna daň, platí sa každoročne, ak je vypočítaná daň z príjmu v daňovom priznaní nižšia ako je výška daňovej licencie, alebo v prípade kedy daňovník vykázal daňovú stratu. Daňové úľavy sa odpočítavajú a daň zaplatená v zahraničí sa započítava.

Výška daňovej licencie pre jednotlivého daňovníka je ustanovená nasledovne:

 • 480 € - daňovník, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom DPH a s ročným obratom do 500 000 €
 • 960 € - daňovník, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH a s ročným obratom do 500 000 €
 • 2 880 € - daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 €

U daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách (vychádzame z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky) sa daňová licencia znižuje na polovicu.

Daňová licencia sa platí za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania.

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa daňová licencia vypočíta vo výške súčinu 1/12 daňovej licencie a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

Povinnosť daňovej licencie sa nevzťahuje na nasledovných daňovníkov:

 • ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
  príklad: Alfa s.r.o. ktorá vznikne v septembri v roku 2014 nebude platiť daňovú licenciu do 31.3.2015 za zdaňovacie obdobie 2014. Jej povinnosť zaplatiť daňovú licenciu bude najneskôr k 31.3.2016 za zdaňovacie obdobie 2015.
 • ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, občianske združenia vrátane odborových organizácií, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne fondy, vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský pozemkový fond, Rozhlas a televízia Slovenska, Garančný fond investícií, neinvestičné fondy, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli), okrem obchodných spoločností nezaložených na účel podnikania,
 • ktorý je verejnou obchodnou spoločnosťou, „NBS“; „FNM SR“,
 • ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
 • ktorý vstúpil do likvidácie alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz,
 • pri zrušení daňovníka zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

TIP: Máte neaktívnu obchodnú spoločnosť a nechcete platiť daňové licencie? Poradíme a pripravíme vám všetky listiny potrebné pre zrušenie s.r.o. formou likvidácie je jedna z variant ako sa vyhnúť daňovej licencií.

Daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, neplatí daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.

Nárok na zápočet daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a daňovou licenciou zaniká:

 • ak daňovníkovi nevznikne možnosť odpočítať daňovú licenciu alebo rozdiel medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia
 • ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie

Ak sú zaplatené preddavky na daň za príslušné zdaňovacie obdobie vyššie ako daň vypočítaná v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie a súčasne táto daň je:

 • vyššia ako daňová licencia, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou po zápočte daňovej licencie sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti,
 • nižšia ako daňová licencia, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti a súčasne kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou bude možné započítať ako sme si už uviedli vyššie.

Daňovník, ktorý bol povinný zaplatiť daňovú licenciu, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom.

Čo spôsobili daňové licencie na Slovensku

Prienik informácii medzi verejnosť, že vláda SR schválila zavedenie daňových licencii, spôsobilo, že podnikatelia začali svoje neaktívne tzv. „spiace“ spoločnosti vo veľkom odpredávať, resp. zrušovať jednou z foriem ( zrušenie z moci súdu, zrušenie formou likvidácie, zrušenie spoločnosti - konkurz, zrušenie vo forme rozdelenia, zlúčenia, splynutia ). Takisto sa oživilo zakladanie živností na rozdiel od doterajšieho trendu zakladať skôr spoločnosti s ručením obmedzeným. Vzrastajúcu tendenciu má aj zriaďovanie chránených dielní ako jedna z možností ako sa legálne oslobodiť od platenia tohto špecifického druhu dane – daňovej licencie.

Autor: www.fontionnel.sk

aix-logo-fonti

 


Dátum publikácie

 • 8. 9. 2014

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené