Daňová licencia a obchodná spoločnosť

Daňovú licenciu obchodné spoločnosti prvýkrát zaplatili za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo 1. januára 2014, čo znamená, že táto povinnosť sa prejavila v daňovom priznaní v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014. Od platenia licencie sú v prvom roku oslobodené novovzniknuté spoločnosti.

Táto daňová povinnosť výrazne zasiahne najmä (ale nielen) obchodné spoločnosti, ktoré dosahujú stratu alebo len minimálny zisk. Obchodné spoločnosti, pokiaľ je to možné, sa plateniu daňových licencií chcú vyhnúť, čo sa prejavilo dvoma spôsobmi:

  1. zrušením obchodných spoločností (najčastejšie vstupom do likvidácie, a to najneskôr ku dňu 31. 12. 2014, nie je však vylúčené ani vyhlásenie konkurzu v roku 2015) alebo
  2. zlúčením, splynutím a rozdelením obchodných spoločností.

1. Zrušenie a zánik obchodnej spoločnosti bez právneho nástupcu

Podľa § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ak tento zákon neustanovuje inak. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu (teda ak spoločníci súčasne rozhodnú o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti).

 

a) zrušenie s likvidáciou

V prípade dobrovoľného zrušenia spoločnosti bez právneho nástupcu musí spoločnosť vždy vykonať likvidáciu. Zrušiť spoločnosť bez likvidácie z dôvodu, že spoločnosť nemá majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, je možné len rozhodnutím súdu, pretože len súd má právomoc v rámci konania o zrušení spoločnosti konštatovať nemajetnosť spoločnosti. 

Likvidáciu spoločnosti vykonáva predovšetkým likvidátor, ktorého do funkcie likvidátora ustanovila sama spoločnosť. Ak nebol do funkcie ustanovený týmto spôsobom žiadny likvidátor, zo zákona (§ 71 Obchodného zákonníka) je likvidáciu povinný vykonávať štatutárny orgán spoločnosti ako likvidátor. Zákon, spoločenská zmluva spoločnosti, resp. stanovy (ak ide o akciovú spoločnosť) môžu v tomto prípade určiť aj iné riešenie. V osobitných prípadoch (ak zlyhali štandardné spôsoby ustanovenia likvidátora do funkcie) musí likvidátora vymenovať súd.

 

V praxi obchodná spoločnosť, ktorá bola zrušená s likvidáciou, podá návrh na zápis zmenyúdajov o obchodnej spoločnosti do obchodného registra, ktorý sa podáva na tlačive ustanovenom vyhláškou spolu s priloženými prílohami (rozhodnutie spoločníkov o zrušení spoločnosti a o vstupe do likvidácie k určitému dňu, o vymenovaní likvidátora a o zmene obchodného mena s dodatkom „v likvidácii“). Až keď bola obchodná spoločnosť zrušená, môže byť po skončení likvidácie aj vymazaná z obchodného registra.

Na to, aby obchodná spoločnosť nemusela zaplatiť daňovú licenciu, musela byť zrušená a vstúpiť do likvidácie najneskôr ku dňu 31. 12. 2014. Ak totiž obchodná spoločnosť vstúpi do likvidácie po tomto dátume, vzniká jej povinnosť zaplatiť daňovú licenciu.

b) zrušenie bez likvidácie

K zrušeniu spoločnosti bez likvidácie, ak obchodné imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu, dochádza vtedy, ak:

  1. súd rozhodol o zrušení spoločnosti a
  2. spoločnosť nemá žiadny majetok (§ 68 ods. 9 Obchodného zákonníka) alebo
  3. súd zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku (§ 202 zákona č. 7/2005 Z. z.o konkurze a reštrukturalizácii), alebo
  4. súd zrušil konkurz pre nedostatok majetku (§ 102 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii), alebo
  5. po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiadny majetok.

2. Zrušenie a zánik obchodnej spoločnosti s právnym nástupcom

Obchodný zákonník upravuje len jediný dôvod, kedy aj samotná obchodná spoločnosť môže byť dobrovoľne zrušená bez likvidácie, a to v prípade, ak spoločníci, resp. príslušný orgán spoločnosti súčasne rozhodne, že spoločnosť sa zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou, alebo že sa rozdelí (§ 69 Obchodného zákonníka). V takomto prípade celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti prechádza na jej právneho nástupcu.

Právna úprava vyžaduje, aby spoločnosti prijali rozhodnutie o zlúčení, splynutí alebo rozdelení zároveň s rozhodnutím o zrušení spoločnosti. V osobných spoločnostiach musí byť rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti prijaté so súhlasom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neustanoví inak. V kapitálových spoločnostiach je rozhodovanie o zrušení spoločnosti, a teda aj o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločností v pôsobnosti valného zhromaždenia a na prijatie tohto rozhodnutia sa vyžaduje jeho schválenie kvalifikovanou väčšinou hlasov (§ 125, § 127, § 187 Obchodného zákonníka) a v akciovej spoločnosti aj vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • JUDr. Teodor Bombor

Dátum publikácie

  • 10. 6. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené