Zmeny živnostenského zákona od roku 2019

Zmeny sa dotýkajú niektorých odvetví podnikania, rozširujú pojem prevádzkarne, povinnosti zahraničných osôb. 

Autori: Bc. Katarína Danajovičová
Dátum publikácie: 6. 2. 2019


Nový rok 2019 prináša zmeny aj v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Zmeny sa dotýkajú niektorých odvetví podnikania, rozširujú pojem prevádzkarne, povinnosti zahraničných osôb. Celkovo ide o štyri schválené novelizácie.

Novelizačný zákon č. 170/2018 Z. z.

Podľa novelizačného zákona (článok III) sa s platnosťou od 1. 1. 2019 rozširuje v živnostenskom zákone definícia prevádzkarne (§ 17 ods. 3).

Za prevádzkareň sa budú považovať priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti, najmä:

  • priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
  • stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
  • miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
  • výstavné priestory a vzorkové predajne,
  • priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie,
  • predajné miesto zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti, umožňujúce uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

Ustanovenia o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti, uvedené v odseku 3 písm. a), d) a nového písmena f).

Ďalšia zmena, ktorú tento novelizačný zákon stanovuje, je v oblasti pohostinskej činnosti.

Novelizačný zákon č. 177/2018 Z. z.

Schválený novelizačný zákon je zameraný na opatrenia na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Niektoré opatrenia sú už účinné od 1. septembra 2018, ostatné nadobudnú účinnosť od 1. januára 2019.

V živnostenskom zákone sa od 1. 1. 2019 podľa článku X bodu 4 upraví § 46 ods. 4 a 5.

Uvedené odseky sa týkajú zahraničnej osoby, ktorá podáva ohlásenie alebo žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na území Slovenskej republiky. Kým pri slovenskej fyzickej alebo právnickej osobe si údaje z výpisov z registra trestov zisťuje elektronicky samotný živnostenský úrad (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania), zahraničná osoba je povinná ho prikladať k ohláseniu/žiadosti sama.

 

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Zmeny živnostenského zákona od roku 2019

 

Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené