Vyrovnanie sa s čiernou stavbou krok za krokom

Čierna stavba je jedným z kľúčových problémov stavebného práva a rozhodovania obce/ mesta ako stavebného úradu.

Autori: JUDr. Martin Píry, Ph.D
Dátum publikácie: 31. 10. 2018


Čierna stavba je jedným z kľúčových problémov stavebného práva a rozhodovania obce/ mesta ako stavebného úradu. Ide o protiprávny stav, ktorý býva najčastejšie tolerovaný. Pritom sa netýka len obydlia, ale aj iných budov a nehnuteľností vrátane ciest a reklamných zariadení. Jej úprava nie je len v stavebnom zákone, ale už viac rokov je regulovaná aj trestným právom.

Čo to čierna stavba je, aké formy a postupy treba zvoliť na jej legálne a efektívne riešenie, ako do toho celého vstupuje európske právo a rozhodnutia našich súdov, je téma článku o problematike čiernej stavby v právnej praxi Slovenskej republiky. Súčasťou tohto článku bude aj problematika účastníkov konania v prípade čiernej stavby, ktorá tvorí častý problémový bod konania o tejto veci. Rovnako prezentujeme odpoveď na otázku, o čom si starosta v tejto problematike môže urobiť názor sám a kedy je viazaný iným názorom alebo rozhodnutím.

  1. Zistenie skutkového stavu. Obec ako stavebný úrad je povinná zistiť ešte pred začiatkom samotného správneho konania náležite skutkový stav. Toto sa realizuje pomocou štátneho stavebného dohľadu, ktorým sa na mieste samotnej stavby zistí, či a za akých podmienok sa realizuje stavba. Štátny stavebný dohľad vykonávajú zamestnanci stavebného úradu, ktorí sú písomne poverení na tento úkon, alebo zamestnanci Štátnej stavebnej inšpekcie. Na vopred ohlásený štátny stavebný dohľad musí byť umožnený vstup zo strany vlastníka pozemkov a nehnuteľností, na ktorých sa stavba nachádza.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Celé znenie článku: Vyrovnanie sa s čiernou stavbou krok za krokom

Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D

Súvisiace odborné články

Súvisiace rozhodnutia NS SR

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené