Odpustenie zmeškania lehoty z dôvodu pracovnej neschopnosti advokáta

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky vysvetľuje, že pracovná neschopnosť advokáta všeobecne predstavuje ospravedlniteľný dôvod pre zmeškanie lehoty okrem prípadov, kedy bol uznaný dočasne práce neschopným, i keď to jeho zdravotný stav neodôvodňoval a nebol daný ani iný zákonný dôvod.

V uznesení sp. zn. 21 Cdo 2350/2016 zo dňa 7. 12. 2016 Najvyšší súd ČR riešil otázku, či je "ospravedlniteľným dôvodom", pre ktorý účastník zmeškal lehotu, dočasná pracovná neschopnosť zástupca účastníka, ktorý je advokátom.

Najvyšší súd rozhodol, že:

Pracovná neschopnosť advokáta predstavuje ospravedlniteľný dôvod pre zmeškanie lehoty bez ohľadu na to, z akých konkrétnych zdravotných dôvodov bol uznaný dočasne práce neschopným. Nie je významné,či advokát mal v dobe svojej pracovnej neschopnosti prístup k dátovej schránke či emailovej adrese, prostredníctvom ktorých bol (inak) schopný komunikovať so súdmi. To neplatí,ak bolo zistené, že advokát bol uznaný dočasne neschopným práce, hocito v skutočnosti neodôvodňoval ani jeho zdravotný stav, ani iný v zákone stanovený dôvod.


Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 21 Cdo 2350/2016
 

§ 122 z. č. 160/2015 Z. z.Civilný sporový poriadok
Odpustenie zmeškania lehoty

Súd odpustí zmeškanie lehoty, ak ju strana, zástupca alebo procesný opatrovník zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu a bol preto vylúčený z úkonu, ktorý mu patrí. Návrh treba podať do 15 dní po odpadnutí prekážky a treba s ním spojiť i zmeškaný úkon.


Dátum publikácie

  • 10. 5. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené