Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností od 1. 10. 2018

Od 1. októbra 2018 sa menia povinné náležitosti, ktoré musí obsahovať návrh na začatie katastrálneho konania.

Autori: Mgr. Monika Ivanová
Dátum publikácie: 5. 10. 2018


Do 30. 9. 2018 zákon upravoval pozitívne len návrh na vklad, ktorý mal len tri povinné náležitosti, a to označenie orgánu, ktorému smeruje, označenie účastníkov a označenie právneho úkonu. Návrh na záznam, na zápis poznámky, na prešetrenie údajov katastra a opravu chyby, ani návrh na aktualizáciu údajov katastra nebol v zákone špecifikovaný.  Od 1. 10. 2018 návrh na ktorékoľvek z vyššie uvedených konaní bude už mať povinné náležitosti uvedené v § 24 Katastrálneho zákona

Právnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je podľa § 133 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „katastrálny zákon“). 

Vklad vlastníckeho práva je rozhodujúci pre okamih prechodu vlastníckeho práva, nemôže však nahradiť nedostatok právneho dôvodu nadobudnutia vlastníctva, ktorým je platná zmluva. Vkladom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra vstupuje nový vlastník do všetkých práv a povinností pôvodného vlastníka, nevstupuje však do práv pôvodného vlastníka pred podaním návrhu na vklad, lebo nie je právnym nástupcom predávajúceho. OZ a katastrálny zákon vychádzajú zo zásady intabulácie, t. j. vlastnícke (vecné) právo sa nadobúda až vkladom práva do evidencie nehnuteľností.

 

Celé znenie vzoru nájdete v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní:

Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe zmluvy (§ 133 ods. 2 OZ, § 24, 28 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z.) 

 

Autor: Mgr. Monika Ivanová

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené